BİRİNCİ KISIM


GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar  

Amaç

Madde 1- (Değişik, 17.08.2002 tarih ve 24849 sayılı Resmi Gazete)                    Bu Yönetmeliğin amacı; Serbest Bölgelerin kurulması, yönetilmesi, işletilmesi ve sözkonusu Kanunun 7'nci maddesi ile oluşturulan Özel Hesabı'ın tahsilat ve  harcama esasları ile bu Özel Hesaba ilişkin diğer hususları düzenlemektir.  

Kapsam

Madde 2- (Değişik, 17.08.2002 tarih ve 24849 sayılı Resmi Gazete)

     Yönetmelik, 1'inci maddede belirtilen amaçlar;

 1. Serbest Bölgelerin yönetilmesi ve işletilmesine dair hususları,
 2. Serbest Bölgeler ile ilgili faaliyetlerin tabi olacağı esasları,
 3. Faaliyet ruhsatının verilmesi veya iptali ile kullanıcıların sınai ve ticari sicillerinin tutulmasını,
 4. Serbest bölgelere giriş, çıkış ve serbest bölgede ikamet ile ilgili hususları,
 5. Serbest bölgelerdeki çalışma esaslarını,
 6. (Değişik, 03.05.2005 tarih ve 25804 sayılı Resmi Gazete) Özel hesaba yapılacak ödemeler ve gelirlerin tahsilatının tabi olacağı esasları,

     kapsar.

Dış Ticaret Müsteşarlığı bu kapsam dahilinde kalmak kaydıyla, Yönetmelik hükümlerinin uygulamada işlerliğini sağlamak amacıyla genelge/tebliğ çıkarabilir.

Hukuki Dayanak

Madde 3- (Değişik, 17.08.2002 tarih ve 24849 sayılı Resmi Gazete)                     Bu Yönetmelik, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun 7 ve 13'ncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde 4- (Değişik, 17.08.2002 tarih ve 24849 sayılı Resmi Gazete)

     Bu Yönetmelikte;

 1. Bakanlık; Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanlığı,
 2. Müsteşarlık; Dış Ticaret Müsteşarlığını,
 3. Genel Müdürlük; Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünü,
 4. Bölge Müdürlüğü; Serbest Bölge Müdürlüğünü,
 5. Bölge Kurucusu; Serbest bölge altyapısının yerli veya yabancı özel sektör veya kamu tarafından yapılması halinde, altyapıyı yapan kuruluşu,
 6. İşletici; Serbest bölgenin yerli veya yabancı özel sektör veya kamu tarafından işletilmesi halinde, bölgeyi işleten kuruluşu,
 7. B.K.İ.-Bölge Kurucu ve İşleticisi; Serbest bölgenin özel sektör tarafından kurulması ve işletilmesi halinde, bölgeyi kuran ve işleten kuruluşu,
 8. Özel Hesap; Serbest bölge gelirlerinin toplandığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde açılan özel hesabı,
 9. Faaliyet Ruhsatı; Serbest bölgede faaliyette bulunma ruhsatını,
 10. Açık Alan Kullanma Ruhsatı; Serbest bölgede sınırlı süreli açık alan kullanımına izin verme ruhsatını,
 11. Giriş İzin Belgesi; Serbest bölgeye Giriş İzin Belgesini,
 12. Özel İzin Belgesi; Serbest bölgeye iş görüşmesi, ziyaret ve benzerleri gibi kısa süreli girişler için verilen Özel İzin Belgesini,
 13. Bölge; Bakanlar Kurulu Kararı ile yeri ve sınırları belirlenen serbest bölgeyi,
 14. Kullanıcı; Faaliyet Ruhsatı alan ve serbest bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek veya tüzel kişiyi,
 15. Tarife; Serbest bölgede faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere verilen yer ve hizmet ücretlerini gösterir tarifeyi,
 16. Döviz; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca alım-satım konusu yapılan, efektif dahil yabancı paralar ile ödemeyi sağlayan her nevi hesap, belge ve vasıtaları,
 17. Kanun; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nu,
 18. Yönetmelik; Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ni,
 19. (Mülga, 03.05.2005 tarih ve 25804 sayılı Resmi Gazete),

ifade eder.