SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

(10.3.1993 t. ve 21520 s. R.G.)

 

BİRİNCİ   KISIM

 

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 bullet.gif (995 bytes)   Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

 

MADDE 1- Amaç

MADDE 2- Kapsam

MADDE 3- Hukuki Dayanak

MADDE 4- Kısaltmalar ve Tanımlar

 

 

İKİNCİ   KISIM

 

Bölge Müdürlükleri Ve Bölgenin Düzenlenmesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

bullet.gif (995 bytes)   Bölge Müdürlükleri, Bölgenin Sınırları  Alt ve Üst Yapı Tesisleri Ve Bunların Korunması

MADDE 5- Bölge Müdürlüklerinin Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları

MADDE 6- Bölgenin Sınırları

MADDE 7- Altyapı Tesisleri

MADDE 8- Üstyapı Tesisleri

MADDE 9- Yapı ve Tesislerin Korunması

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

bullet.gif (995 bytes)   Faaliyet Konuları, Faaliyet Ruhsatı, Giriş İzin Belgesi Ve Görev Kartı

 

MADDE 10- Bölgelerdeki Faaliyet Konuları

MADDE 11- Faaliyet Ruhsatının Verilmesi

MADDE 12- Kullanıcıların Sınai ve Ticari Sicillerinin Tutulması

MADDE 13- Giriş İzin Belgesi ve Görev Kartı

MADDE 14- Faaliyet Ruhsatının İptali

MADDE 15- Giriş İzin Belgesi, Özel İzin Belgesi ve Görev Kartının İptali

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

bullet.gif (995 bytes)   Bölge Güvenliğinin Sağlanması Ve Çalışma Esasları

 

MADDE 16- Güvenlik

MADDE 17- Çalışma Esasları

MADDE 18- Yabancılar İçin Çalışma İzni

MADDE 19- İkamet İzni / Gece Çalışma İzni

MADDE 20- Çalışma Saatleri, Giriş ve Çıkışların Konrolü

MADDE 21- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Esasları

MADDE 22- Bölge İçi Toplu Hizmetleri İçin Müracaat Mercii

MADDE 23- Defter ve Kayıtların Tutulması

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

bullet.gif (995 bytes)   İşletici Veya Bölge Kurucu Ve İşleticisi

 

MADDE 24- İşletici veya B.K.İ. ile İşletme veya Kuruluş ve İşletme Sözleşmeleri

MADDE 25- İşletici veya B.K.İ.'nin Mali, İdari ve Hizmet Yükümlülükleri

MADDE 26- İşletici veya B.K.İ.'nin Yetki ve Görevleri

MADDE 27- Kullanıcılar ile İlşkiler

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

bullet.gif (995 bytes)   Gümrük Ve Vergi Muafiyeti İle Teşvikler

 

MADDE 28- Gümrük Muafiyeti

MADDE 29- Vergi ve Diğer Teşvikler

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

 

Bölgelerdeki Mallar, Kira ve Hizmet Sözleşmeleri Ve Tarifeler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

bullet.gif (995 bytes)   İhraç ve İthal Olunan Mallar Ve Transit Mal Taşımacılığı

 

MADDE 30- İhraç Edilen Mallar

MADDE 31- İthal Edilen Mallar ve Transit / Aktarma Mal Taşımacılığı

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

bullet.gif (995 bytes)   Bölgeye Mal Giriş Ve Çıkışı

 

MADDE 32- Bölgeye Sokulması Yasak Olan Mallar

MADDE 33- Malların Bölgeye Giriş ve Çıkışı

MADDE 34- Bölge İle Diğer Varış Yerleri Arası Mal Aktarımı

MADDE 35- Malların Satılması Veya Devri

MADDE 36- Bölgedeki Mallardan Sorumluluk

MADDE 37- Kalması Zararlı ve İmha Edilmesi Gerekli Olan Mallar

MADDE 38- Terk Edilmiş ve Dağınık Mallar

MADDE 39- Hasarlı Mallar

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

 

Serbest Bölgeleri Tesis Ve Geliştirme Fonu,

Kira Ve Hizmet Sözleşmeleri

 

BİRİNCİ BÖLÜM

bullet.gif (995 bytes)   Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu

 

MADDE 40- Fon Hesabı

MADDE 41- Fon Gelirleri

MADDE 42- Fon Gelirlerinin Tahsili ve Geri Ödenmesi

MADDE 43- Fon Alacaklarının ve Para Cezalarının Takibi ve Zamanaşımı

MADDE 44- Fon'dan Harcamalar

MADDE 45- Harcama Esasları

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

bullet.gif (995 bytes)   Kira ve Hizmet Sözleşmeleri

 

MADDE 46- Kira Sözleşmelerinde Yer Alması Gereken Özel Şartlar

 

 

BEŞİNCİ KISIM

 

Kambiyo, Bankacılık ve Sigortacılık Ve Diğer Hizmetler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

bullet.gif (995 bytes)   Kambiyo, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri

 

MADDE 47- Kambiyo

MADDE 48- Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

bullet.gif (995 bytes)   Yükleme Ve Boşaltma Hizmetleri İle Diğer Hizmetler

 

MADDE 49- Yükleme ve Boşaltma Hizmetleri

MADDE 50- Diğer Hizmetler

 

 

ALTINCI KISIM

bullet.gif (995 bytes)    Çeşitli Hükümler

 

MADDE 51- İtiraz ve Şikayetler

MADDE 52- İşyerini Kapatma ve Tasfiye

MADDE 53- İhtilafların Uzlaşma Yoluyla Halli

MADDE 54- Süre Uzatımı

MADDE 55- Bölgeye Dahil Edilen Yerlerin Düzenlenmesi

MADDE 56- Bilgilendirme Hizmetleri

MADDE 57- İşletici veya B.K.İ.'nin Olmadığı Bölgeler

MADDE 58- Bekleme Süresi ve Teminat

MADDE 59- Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

GEÇİCİ MADDE 1

GEÇİCİ MADDE 2

GEÇİCİ MADDE 3                 

MADDE 60- Yürürlük

MADDE 61- Yürütme