T.C.

B A Ş B A K A N L I K

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

 

01 Şubat 1999

Depolama Faaliyetleri

 

GENELGE   99 / 1

 

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 11 ve 35 inci maddelerine istinaden, kullanıcıların ve kullanıcı olmayan (faaliyet ruhsatı sahibi olmayan) kişilerin mallarını Depo İşletmeciliği konusunda faaliyet ruhsatına sahip bir kullanıcıya ait depoda depolanmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Esaslar

 1. Kullanıcı statüsünde (faaliyet ruhsatı sahibi) olmayan kişiler serbest bölgede depolama yapabilmek için “Depo Kullanma Belgesi” almak zorundadır. Bu kişiler depolanacak mallara ilişkin bilgilerin, ihtiyaç duyulan deponun büyüklüğünün ve talep edilen depolama süresinin de belirtildiği bir dilekçe ile Serbest Bölge Müdürlüğüne başvururlar. Başvuru dilekçesine, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu’nun bölgede bulunan banka nezdindeki “ABD Doları Gelir Hesabı”na Depo Kullanma Belgesi ücretinin yatırıldığını gösterir dekontu eklerler.

  Bu hesapta toplanan gelirler 5 işgünü içerisinde diğer Fon gelirleri ile birlikte Merkez Bankası nezdindeki “Açık Alan Ruhsat Ücretleri Hesabı”na aktarılır.

  Müracaatı uygun görülenlere Depo Kullanma Belgesi verilir, uygun görülmeyenlerin yatırdıkları ücret iade edilir. Belge sahipleri depo işletmeciliği faaliyet ruhsatına sahip kullanıcı ile imzaladıkları depolama kira sözleşmesini Serbest Bölge Müdürlüğüne onaylattıktan sonra mallarını serbest bölgede depolayabilirler. Depolama kira sözleşmesinin süresi Depo Kullanma Belgesinin süresinden daha fazla olamaz.

 2. (Değişik:10.08.2001 tarih ve 2001/4 No'lu Genelge) Depo Kullanma Belgesi ücreti 2 yıla kadar aylık 100 $, 2-4 yıla kadar aylık 200 $,  4 yılı aşan süreler için ise aylık 250 $'dır. Depo Kullanma Belgesi Bölge Müdürlüğünce bastırılır ve üç nüsha olarak düzenlenir; onaylandıktan sonra birinci nüsha depo işleticisine, ikinci nüsha depo kiracısına verilir, son nüsha Bölge Müdürlüğünde kalır."

 3. Depo Kullanma Belgesi sahibi kişiler kullanıcı statüsünde olmadığından, serbest bölge faturası, serbest bölge adresli ve antetli belge kullanamaz, kullanıcıların yararlandığı muafiyet ve teşviklerden faydalanamaz.

 4. Adına Depo Kullanma Belgesi düzenlenen kişilerin Serbest Bölgeler Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata aykırı davrandığının Serbest Bölge Müdürlüğü veya ilgili diğer birimlerce tespiti halinde söz konusu Belge iptal edilir ve depoda bulunan mallar Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 52 nci maddesi hükmüne tabi tutulur.

 5. Depo Kullanma Belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler yurt içinden, yurt dışından, diğer serbest bölgelerden ve aynı bölgedeki kullanıcılardan mal satın alabilirler ve buralara mal satabilirler. Mallar bir defada veya partiler halinde bölgeden çıkartılabilir.

 6. Depo Kullanma Belgesi sahibi kişiler kiraladıkları depoyu ofis olarak kullanamaz ve depoya demirbaş mal getiremez.

 7. Serbest bölgedeki depoda bulunan malların sahibi, adına Depo Kullanma Belgesi düzenlenen kişidir ancak, malların serbest bölgeye getirilmesinde ve bölgeden çıkarılmasında Serbest Bölge İşlem Formu’nun düzenlenmesi, Fonun ödenmesi ve mallardan sorumluluk gibi Serbest Bölgeler Mevzuatı ile ilgili her türlü konuda Bölge Müdürlüğünün muhatabı depo işletmeciliği faaliyet ruhsatı sahibi kullanıcıdır. Fon, Depo Kullanma Belgesi sahibi kişi adına söz konusu kullanıcı tarafından ödenir. Serbest Bölge İşlem Formu’nda ve Fon makbuzunda kullanıcının ve parantez içinde Depo Kullanma Belgesi sahibinin adı yer alır.

 8. Depo işletmeciliği faaliyet ruhsatına sahip kullanıcılar depo kirası karşılığı elde ettiği gelir ve depolama ile doğrudan ilgili işlemler dışındaki konularda serbest bölge faturası düzenleyemez. Bu kullanıcılar düzenledikleri faturaların birer örneğini takip eden ayın ilk haftası sonuna kadar Bölge Müdürlüğüne verirler.

 9. Serbest bölgedeki depoda bulunan mallar paketleme, şişeleme, kutulama, montaj, demontaj, boyama, vb. niteliği ve niceliği değiştirir hiçbir işçiliğe ve işleme tabi tutulamaz. Aksi davrananların Depo Kullanma Belgesi iptal edilir ve mallar Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 52 nci maddesi hükmüne tabi tutulur.

 10. Faaliyette bulunduğu serbest bölgede veya diğer bir serbest bölgede depo kiralamak isteyen kullanıcıların da Depo Kullanma Belgesi almaları zorunludur. Bu nedenle, bölgedeki kendi işyerinde yeterli depolama alanı olmayan kullanıcılar mallarını koyacakları depo için, 2 nci maddede belirtilen süre ve ücrete tabi olmaksızın Depo Kullanma Belgesi almak ve yaptıkları kira sözleşmesini Bölge Müdürlüğüne onaylatmak zorundadır. Faaliyette bulunduğu serbest bölgeden başka bir serbest bölgedeki depolardan yararlanmak isteyen kullanıcılar yurt dışında yerleşik kullanıcı olmayan kişilerle aynı esaslara tabidir.

Uygulama

 1. Depo Kullanma Belgesi Sahibi Türkiye’de Yerleşik Kişiler
 1. Bu kişilerin yurt dışından satın aldığı mallar için satıcı tarafından düzenlenen faturada Depo Kullanma Belgesi sahibinin Türkiye’deki adresi, malların teslim yeri olarak serbest bölgedeki deponun adresi gösterilir.

  Bu malların serbest bölgeden Türkiye’ye sevkinde (Türkiye’ye ithalatında) bu malların serbest bölgeye girişinde kullanılan orijinal fatura veya onaylı örneği ile işlem yapılır.

  Söz konusu malların serbest bölgeden yurt dışına veya diğer serbest bölgelere satışında transit ticaret işlemi uygulanır. Transit ticaret alış ve satış bedelleri arasındaki lehte fark esas olmak üzere, yurt dışından satın alınan malların transit olarak veya doğrudan doğruya ithalat ve ihracat rejimleri hükümlerine tabi olmaksızın bir başka ülkeye satılmasıdır. Transit ticaret talepleri Transit Ticaret Formu düzenlenmek suretiyle bankalara yapılır. Malların serbest bölgeden çıkışında Türkiye’den düzenlenen fatura ile işlem yapılır ve fatura ile Transit Ticaret Formunun bir örneği Serbest Bölge Müdürlüğüne verilir.

 2. Bu kişilerin serbest bölgede kiraladıkları depoya alıcısı belli olmadan kendi adlarına fatura düzenleyerek yurt içinden mal getirmesi mümkün değildir.

 1. Depo Kullanma Belgesi Sahibi Yurt Dışında Yerleşik Gerçek veya Tüzel Kişiler

 1. Bu kişiler yurt dışındaki mallarını kendi adlarına düzenledikleri proforma fatura ile serbest bölgeye gönderir. Malların serbest bölgeden Türkiye’ye, diğer serbest bölgelere, bölge içine veya başka bir ülkeye kesin satılması halinde satıcının yurt dışındaki merkezinden düzenlenen kesin satış faturası ile işlem yapılır.

 2. Bu kişilerin Türkiye’den, yurt dışından veya diğer bir serbest bölgeden satın aldığı mallar için düzenlenen faturalarda alıcının yurt dışındaki adresi yer alır, malların teslim yeri olarak serbest bölgedeki depo gösterilir. Alıcı, malları kendi ülkesine götürmek isterse bu malların bölgeye getirilmesinde kullanılan orijinal fatura veya onaylı örneği ile işlem yapılır. Ancak, malların Türkiye’ye, diğer serbest bölgelere, bölge içine veya başka bir ülkeye satılması halinde satıcının yurt dışındaki merkezinden yeni satış faturası düzenlemesi gerekir.

Geçici Madde

Serbest bölgedeki depolardan yararlanan bütün kullanıcılar ve kullanıcı statüsünde olmayan kişiler bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Depo Kullanma Belgesi almak zorundadır.

İptal Edilen Genelge

95/4 sayılı Genelge iptal edilmiştir.

Yürürlük

Bu Genelge 01.02.1999 tarihinde yürürlüğe girer.

 

EK : Depo Kullanma Belgesi Örneği.