T.C.

B A Ş B A K A N L I K

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

 

04.11.1998

 

 GENELGE   98 / 7

 

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesine istinaden örneği ekte gönderilen tek tip fatura kullanımına ilişkin esaslar aşağıda yeniden belirlenmiş olup, faturaların basımında ve kullanımında aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur.

 1. Esaslar
 1. Fatura ; istenilen boyut, sayı, nüsha ve renkte yatay veya dikey olarak bastırılacaktır.

 2. Ekteki fatura örneği Müsteşarlığımızca aranacak asgari özellikleri belirtmekte olup, kullanıcılar faaliyetlerine uygun eklemeler yapabilecekler, ancak asgari özellikleri taşımayan faturalar Bölge Müdürlüğünce onaylanmayacaktır. Faturada mutlaka fatura numarası bulunacaktır.

 3. İhtiyaç duyulması halende faturadaki bölümlerin yabancı dilde karşılığı daha küçük puntolarla yazılacaktır.

 4. Serbest Bölge Müdürlüğünce bir seferde en fazla elli adet fatura onaylanacak ve onaylanan faturaların numaraları “Fatura Tasdik Defteri”ne kaydedilecektir. Müteakip onaylama sırasında daha önce onaylanan faturaların numaraları ve hangi amaçla kullanıldığı Bölge Müdürlüğünce mutlaka kontrol edilecektir.

 5. Serbest Bölge Müdürlüğünce onaylanmayan faturalar geçersiz sayılacak ve buna ilişkin ibare faturaların en alt bölümünde yer alacaktır.

 6. Bölge içi hizmet faaliyetleri de dahil olmak üzere, hizmet faaliyetinde bulunan bütün kullanıcılar düzenledikleri faturaların örneklerini 3’er aylık dönemler itibarıyla Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 20 nci gününe kadar bir adet Serbest Bölge İşlem Formu ekinde Serbest Bölge Müdürlüğüne vereceklerdir.

 7. İş yeri kiralama ve depo işletmeciliği konularında faaliyette bulunan kullanıcılar düzenledikleri faturaların birer örneğini takip eden ayın ilk haftası sonuna kadar Bölge Müdürlüğüne vereceklerdir.

 1. Yürürlükten Kaldırılan Genelge

  98/6 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 2. Yürürlük

  Bu Genelge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Ancak, 98/6 sayılı Genelgeye uygun olarak bastırılan faturalar stoklar bitinceye kadar kullanılabilecektir.

 

EK : Fatura Örneği