T.C.

B A Ş B A K A N L I K

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

27 Ocak 1998

 GENELGE   98 / 1

 

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi 5 inci fıkrası uyarınca Faaliyet Ruhsatı ile ilgili esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 1. (Değişik : 17.12.2002 tarih ve 2002/2 No.lu Genelge) Faaliyet Ruhsatı ücreti 5.000 (beşbin) ABD Dolarıdır. Müracaatın uygun görülmemesi halinde bu ücretin tamamı iade edilir, uygun görülmesi halinde ise irat kaydedilir.

  Ancak faaliyet ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe yapılan müracaatlarda Genel Müdürlüğün uygun görüş yazısından sonra 30 ün içerisinde faaliyet ruhsatı almaktan vazdeçilmesi halinde, T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki Serbest Bölgeler Özel Hesabının Genel Müdürlüğe ait 951101306 no'lu Diğer Gelirler Hesabı'na 500 (beşyüz) ABD Dolarının yatırılması ve bu meblağın yatırıldığını gösterir banka dekontunun ekli olduğu bir dilekçeyle Genel Müdürlüğe başvurulması halinde faaliyet ruhsatı almak için daha önce yatırılmış olunan 5000 (beşbin) ABD Dolarının tamamı iade edilir.

 1. (Değişik : 08.12.2003 tarih ve 2003/3 No.lu Genelge) Faaliyet Ruhsatı süresi, hazır işyeri kiralamak suretiyle faaliyet gösterecek kiracı kullanıcılar için 10 yıl, kendi işyerini inşa etmek suretiyle faaliyet gösterecek yatırımcı kullanıcılar için 20 yıldır.

  Ancak, bu süre üretim konusunda faaliyet gösteren kullanıcılardan kiracı kullanıcılar için 15 yıl, yatırımcı kullanıcılar için ise 30 yıl olup, geçerli olabilmesi için üretimin süreklilik arz etmesi gerekmektedir. 

 2. Üretim dışındaki konularda faaliyet gösteren kullanıcıların faaliyet ruhsatı sürelerine ;
 1. Bölgede yapacakları yatırım tutarının faaliyet ruhsatı süresi içinde 5.000.000 (beşmilyon) ABD Dolarını geçtiğinin tespit edilmesi halinde 10 yıl,

 2. Montaj-demontaj ve bakım-onarım konularında faaliyet gösteren kullanıcıların işyerlerinde sürekli olarak en az 10 kişi istihdam etmeleri ve bunun SSK kayıtları ile belgelenmesi kaydıyla, yatırımcı kullanıcı olmaları halinde 10 yıl, kiracı kullanıcı olmaları halinde 5 yıl,

İlave süre eklenir.

 1. Üretim faaliyetinde bulunulmaması veya ara verilmesi ile montaj-demontaj ve bakım-onarım konularında istihdamın 10 kişinin altına düşmesi halinde faaliyet ruhsatı süresi 2 nci maddenin 1 inci fıkrası kapsamında belirtilen şekilde uygulanır.

 2. Daha uzun süreli faaliyet ruhsatı taleplerinin proje bazında özel olarak değerlendirilmesi ve uygun görülmesi halinde, 49 yıl için 100.000 (yüzbin) ABD Doları, 99 yıl için 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Doları ücret uygulanır.

 3. (Değişik : 17.12.2002 tarih ve 2002/2 No.lu Genelge) Faaliyet Ruhsatının zayi, tahrip ve sair nedenlerle yeniden düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, faaliyet ruhsatı ücretinin % 10'u tutarındaki meblağın 1'nci maddede belirtilen Diğer Gelirler Hesabına yatırılarak dekont aslının bir dilekçe ekinde Serbest Bölge Müdürlüğü kanalıyla iletilmesi gerekmektedir.

 4. Bu konularda daha önce yayımlanan 93/3, 94/4, 94/7, 96/1 ve 97/2 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

 5. Bu Genelge 05/01/1998 tarihinde yürürlüğe girer.