T.C.

B A Ş B A K A N L I K

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

 

GENELGE 96 / 2

 

 Kiralanan açık araziler üzerinde kullanıcılar tarafından yaptırılan fakat Faaliyet Ruhsatının iptali ya da süresinin sona ermesi nedeniyle mülkiyeti Hazine’ye intikal eden inşa halindeki üstyapıların kıymet takdiri ve tahsisi hakkında Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 2 nci maddesine istinaden aşağıdaki esaslar düzenlenmiştir.

  1. Açık alan kiralayarak üstyapı inşaatına başlayan, ancak inşaatını Müracaat Formu’nda belirtilen süreler içinde tamamlayamaması veya başka bir nedenle, inşaatı tamamlamadan Faaliyet Ruhsatı iptal edilen kullanıcılardan, anılan Yönetmeliğin 52 nci maddesi gereğince Hazine’ye intikal eden inşa halindeki üstyapıların bedeli, intikal tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde Genel Müdürlük Makamınca oluşturulacak Kıymet Takdir Komisyonu tarafından tespit edilir. Komisyon, takdir etmiş olduğu kıymet bedelini karar tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif alış kur’undan ABD Dolarına endeksler.

    Kıymet Takdir Komisyonu, Genel Müdürlük Makamınca görevlendirilen Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü elemanları ile gerekli görüldüğü takdirde Bölge İşleticisi veya Bölge Kurucu İşleticisi ve ilgili Kamu Kuruluşlarından olmak üzere en az 3 kişiden oluşur. Genel Müdürlük üstyapının değer tespitinin Ticaret Mahkemelerince yapılmasına da karar verilebilir.

  2. Yukarıda belirtildiği şekilde değerleri tespit edilmiş bulunan inşaat halindeki üstyapılar, Müsteşarlıkça müracaatı uygun bulunan gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilir.

  3. İnşa halindeki üstyapıları tamamlayıp faaliyete geçirmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, talip oldukları üstyapıyı belirterek Müsteşarlığa müracaatlarını yaparlar. Müracaatları uygun görülenler bir ay içinde üstyapı bedelini Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu Hesabına yatırırlar. Bölgede akdedilen Açık Alan Kira Sözleşmesini Genel Müdürlüğe ibraz ettikten sonra kendilerine Faaliyet Ruhsatı verilir.

  4. Üstyapıların kıymet bedelinin defaten peşin olarak tahsili esastır. Ancak bedelin 10.000 ABD Dolarını aşması halinde kullanıcı kalan miktarı en fazla 3’er aylık dönemler itibarıyla 4 eşit taksitte ödeyebilir. Ödemeler öngörülen vadenin ilk 5 günü içerisinde yapılır. Kullanıcı söz konusu üstyapı bedelini ödemede geciktiği takdirde ihbar yapılmaksızın döviz bazında yıllık % 12 (yüzde oniki) oranında gecikme faizine tabi tutulur.

  5. Faaliyet Ruhsatı süresi ilk kullanıcıya verilen süreler göz önünde tutulmaksızın tespit edilir, proje ve inşaat süreleri yeniden verilir.