T.C.

B A Ş B A K A N L I K

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

 

01 Kasım 1995

GENELGE 95 / 9

 

Yatırımcı kullanıcılar tarafından inşa edilen veya ettirilen tamamlanmış veya inşaat halindeki üstyapıların başka kullanıcılara devrine ilişkin esaslar Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 2 nci maddesine istinaden aşağıda düzenlenmiştir.

 

 1. Kullanıcıların kiraladıkları açık arazi üzerine yaptıkları veya yaptırdıkları bina ve tesisleri, Faaliyet Ruhsatı süresi içinde bir başka gerçek veya tüzel kişiye Müsteşarlığımızca uygun görülmesi halinde devretmeleri mümkündür. Bu takdirde devralınan üstyapıya ait tüm hak ve yükümlülükler devir tarihi itibarıyla yeni kullanıcıya geçer.

 2. Devir işleminin yapılabilmesi için devreden ve devralan aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ayrı ayrı Müsteşarlığımıza müracaat ederler :

 1. Devreden, üstyapının devri ve Faaliyet Ruhsatının iptalini talep eden bir dilekçe ekinde ;
 1. Devir Senedi,
 1. Mevcut Faaliyet Ruhsatının aslı,
 1. a) İskan Ruhsatı örneği (bina tamamlanmışsa)

      b) İnşaat Ruhsatı örneği (bina tamamlanmamışsa)

 1. İmza Sirküleri veya Noter tasdikli bir örneği,

 2. Devreden firmanın bölge ile ilgili borcunun bulunmadığına ve devrin uygun olduğuna dair Bölge Müdürlüğünün yazılı olarak uygun görüşü,

 1. Devralan, devir talebini içeren bir dilekçe ekinde ;
 1. Devir Senedi,
 1. a) Mevcut Faaliyet Ruhsatı aslı (kullanıcı ise),

  b) Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu ve ekleri (kullanıcı değilse),

 1. İmza Sirküleri veya Noter tasdikli bir örneği.

 1. Yetkili kişilerce imzalanacak devir senedinde aşağıdaki hususlar yer alır.
 1. Devredilen üstyapının tamamı (kullanıcıya tahsis edilen açık arazi üzerinde inşa edilmiş yapı açıkça belirtilir.)

 1. Devir bedeli,
 1. Devir esasları,
 1. Devir tarihi itibarıyla devredilen üstyapıya ait tüm hak ve yükümlülüklerin devralan tarafından kabul edildiğinin beyanı.

 1. Müsteşarlıkça yapılan değerlendirme sonucunda devir işlemi uygun görüldüğünde ;
 1. Devredenin, devredilen üstyapıya ilişkin Faaliyet Ruhsatı iptal edilir.
 1. Üstyapının bulunduğu açık arazi Kira Sözleşmesinin yapılmasını müteakip devralan adına, devredene tanınan Faaliyet Ruhsatı süresini aşmamak kaydıyla yeni Faaliyet Ruhsatı düzenlenir. Faaliyet Ruhsatı konusu devir alanın talebine ve mevcut yapının durumuna göre değiştirilebilir.

 1. İskan Ruhsatı bulunmayan tamamlanmamış üstyapının inşaatına başlanılabilmesi için Müracaat Formunda belirtilmek kaydıyla devralan kullanıcıya yeni proje ve inşaat süresi verilir.