T.C.

B A Ş B A K A N L I K

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

09 Mart 1994

GENELGE 94 / 6

 

Bilindiği gibi, Bölgelerimizde ihtiyaç halinde kapalı alanda muhafazası mümkün olmayan iş makineleri, otomobil, kamyon ve benzeri motorlu araçların alım-satımı ile iştigal eden firmaların mallarının açık alanda uzun süreli stoklanmasına izin verilmektedir.

Mevcut Serbest Bölge alanlarının daha etkin bir şekilde kullanılmasını teminen bundan böyle, açık alanda yukarıda belirtilen araçların uzun süreli stoklamasını yapmak isteyen firmaların 1 yıldan az olmamak ve en fazla 5 yıl süreli olmak kaydıyla Faaliyet Ruhsatı alarak faaliyette bulunmaları uygun görülmüştür.

Açık alanda söz konusu malların stoklamasını yapmak üzere Ruhsat alan kullanıcıların uyacakları esaslar aşağıda belirlenmiştir.

  1. Kullanıcılar, kiraladığı açık alanın zemin emniyetini ve çevre güvenliğini sağlamakla sorumludurlar. Bu amaçla kullanıcılar, söz konusu alanın etrafını çitle çevirirler, zemin düzenlemesini yaparlar ve işletme bürosu ve/veya bekçi kulübesi yaparak içinde yeterli sayıda eleman bulundururlar.

  2. Kiralanan açık alanda, yukarıda belirtilen araçların stoklaması yapılabilir, ancak ; montaj, demontaj, ambalajlama, etiketleme, bakım, onarım, vs. faaliyetler yapılamaz.

  3. Açık alanda stoklama faaliyetinde bulunan kullanıcılar, bu faaliyetleri nedeniyle çevre kirliliğine yol açamayacaklardır.

Kullanıcıların yukarıdaki şartlara uyup uymadıkları her aşamada Bölge Müdürlüğünce denetlenir.

Genel Müdürlük, B.K.İ. ve İşleticilerle akdedilen işletme sözleşmeleri ve bölgesel farklılıkları göz önüne alarak, kiralama şartları ile ilgili gerekli düzenlemelerde bulunabilir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.