T.C.

B A Ş B A K A N L I K

HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

 

 

22 Şubat1994

GENELGE 94 / 2

 

Gümrük Yönetmeliği’nin 506 ncı maddesi hükümlerine ve TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin 6 ncı maddesi hükmü gereğince, söz konusu TIR Sözleşmesi hükümlerinden yararlanabilmek için taşıma işlemlerinin onaylanan kuruluşlar tarafından Sözleşmede öngörülen şartlarla ve daha önce kabul edilen karayolu taşıtları, taşıt dizileri veya konteynerlerle TIR Karnesi himayesinde yapılması gerekmektedir. Aynı Sözleşmenin 17 nci maddesi birinci fıkrasına göre ; her karayolu taşıtı veya konteyner için bir TIR Karnesi düzenleneceği, bununla beraber bir taşıt dizisi ve bir tek karayolu taşıtına veya taşıt dizilerine yüklenen bir çok konteyner için de bir tek TIR Karnesi düzenlenebileceği, bu durumda TIR Karnesi himayesindeki eşya ile ilgili olarak TIR Manifestosunda dizideki her taşıtın veya konteynerin muhteviyatının ayrı ayrı gösterileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, Serbest Bölge ile Türkiye veya yurt dışı arasında yapılacak eşya taşımacılığında, her kara taşıtı için tek bir TIR Karnesi düzenlenmesine ve karayolu ile nakil olacak transit eşyanın bir kamyonu dolduracak kadar olmaması halinde, bunların kaplarına kurşun mühür vurulmak ve durum manifestolarına şerh olunmak suretiyle, memleket eşyası ile birlikte sevkine ilgili Gümrük İdarelerince izin verilmektedir.

Bilgilerini ve ilgililere duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

EK : Gümrük Müsteşarlığının Yazısı.

 

T.C.

B A Ş B A K A N L I K

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : 02.0.GÜM.0.14.431-45/4

Konu : 18.02.1994 / 14942

 

İLGİ : 14.01.1993 gün ve 146 sayılı yazınız.

İlgi yazınız konusu hususlar incelendi.

1615 sayılı Gümrük Kanunu’nun Uygulanmasını gösterir Gümrük Yönetmeliği’nin 506. maddesi ; “Bakanlıkça ruhsatname verilmiş yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşlara ait kara taşıtları ile iç ve kıyı gümrüklerine gönderilecek veya Türkiye’den transit geçirilecek eşya için demir yolu ile yapılan taşımalar hakkındaki ‘Milletlerarası’ kara nakliyatı usulü uygulanır. Bu türlü kara taşıtları ile naklonulacak transit eşyası, bir kamyonu dolduracak kadar değilse, bunların kaplarına kurşun mühür vurulmak ve durum manifestolarına şerh olunmak şartıyla, memleket eşyası ile birlikte sevkine de gümrükçe izin verilebilir.” Hükmünü içermektedir.

Bilindiği üzere ; TIR Karneleri himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesine (1975 Revize Tır Sözleşmesi) Bakanlar Kurulu’nun 27.08.1984 gün ve 84/8457 sayılı Kararı ile katılınmış ve 12.05.1985 tarihinden geçerli olmak üzere anılan sözleşme onaylanmıştır.

Söz konusu TIR Sözleşmesi hükümlerinden yararlanabilmek için taşıma işlemlerinin sözleşmede öngörülen şartlarla daha önce kabul edilen karayolu taşıtları, taşıt dizileri veya konteynerlerle, sözleşmenin 6. maddesi hükümlerine göre onaylanan kuruluşlar tarafından ve TIR Karnesi himayesinde yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan ; TIR Sözleşmesinin 17. maddesinin I. fıkrasına göre ; her karayolu taşıtı veya konteyner için bir TIR Karnesi düzenleneceği, bununla beraber bir taşıt dizisi ve bir tek karayolu taşıtına veya taşıt dizilerine yüklenen bir çok konteyner için de bir tek TIR Karnesi düzenlenebileceği bu durumda TIR Karnesi himayesindeki eşya ile ilgili olarak TIR Manifestosunda dizideki her taşıtın veya konteynerin muhteviyatının ayrı ayrı gösterileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıdaki hükümlerden de anlaşılacağı üzere ; her karayolu taşıtı için tek bir TIR Karnesi düzenlenmesi ve karayolu ile nakil olacak transit eşyanın bir kamyonu dolduracak kadar olmaması halinde, bunların kaplarına kurşun mühür vurulmak ve durum manifestolarına şerh olunmak suretiyle, memleket eşyası ile birlikte sevkine gümrük idarelerince izin verilebilmektedir.