T.C.

B A Ş B A K A N L I K

HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

03 Ağustos 1993

 

 GENELGE 93 / 12

 

 Serbest Bölgelere, AT üyesi ülkelerden A.TR. veya EFTA üyesi ülkelerden EUR.1 Belgeleri eşliğinde getirilen veya Türkiye’den ihraç edilen malların, Serbest Bölgeden ayniyeti değişmeksizin ya da Serbest Bölgede az veya çok işçilik gördükten sonra AT veya EFTA üyesi ülkelere veya üçüncü ülkelere sevkine ya da Türkiye’ye ithalinde, A.TR veya EUR.1 Belgeleri ile menşe şahadetnamesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 1. AT ÜYESİ ÜLKELERDEN A.TR VEYA EFTA ÜYESİ ÜLKELERDEN EUR.1 BELGELERİ EŞLİĞİNDE SERBEST BÖLGELERE GETİRİLEN VE AYNİYETİ DEĞİŞMEKSİZİN TÜRKİYE’YE İTHAL EDİLEN MALLAR

   

  Serbest Bölgelere AT ülkelerinden A.TR. Dolaşım Belgesi eşliğinde getirilen “Serbest Dolaşım” halindeki malların, ayniyeti değişmeksizin, Türkiye’ye ithal edilmesi durumunda, A.E.T. Dolaşım Belgeleri Yönetmeliği'’in 46 ve 47 nci maddelerine istinaden işlem yapılarak, İthal Rejimi Kararında yer alan “AT ve EFTA ülkeleri için Gümrük Vergisi” hadleri uygulanır. Aynı durum EFTA üyesi ülkeler menşeli malların EUR.1 Dolaşım Sertifikası himayesinde ithalinde de söz konusudur.

 2. TÜRKİYE’DEN SERBEST BÖLGELERE İHRAÇ EDİLEN VE AYNİYETİ DEĞİŞMEYEN MALLAR
 1. Türkiye menşeli mallar için ;
 1. AT ülkelerine sevk ediliyorsa A.TR. Dolaşım Belgesi,
 2. EFTA ülkelerine sevk ediliyorsa EUR.1 Dolaşım Sertifikası,
 3. Üçüncü ülkelere sevk ediliyorsa Menşe Şahadetnamesi,
 1. Türkiye’de serbest dolaşım durumunda bulunan veya EUR.1 Dolaşım Sertifikası eşliğinde getirilen ve ayniyeti değişmeyen mallar için ;
 1. AT ülkelerine sevk ediliyorsa A.TR. Dolaşım Belgesi,
 2. EFTA üyesi ülkelere sevk ediliyorsa EUR.1 Dolaşım Sertifikası,
 3. Üçüncü ülkelere sevk ediliyorsa Menşe Şahadetnamesi, (düzenlenen Menşe Şahadetnamesinde malların hangi ülkeye ait olduğu belirtilmelidir.)

düzenlenmesi gerekmektedir.

 1. SERBEST BÖLGELERDE AZ VEYA ÇOK İŞÇİLİK GÖREN MALLAR

Serbest Bölgeler AT veya EFTA üyesi ülkelerden getirilen malların, Serbest Bölgede az veya çok işçilik gördükten sonra Türkiye’ye ithali ile Serbest Bölgelere Türkiye’den ihraç edilen malların buralarda az veya çok işçilik gördükten sonra, AT veya EFTA üyesi ülkelere ya da üçüncü ülkelere sevk edilmeleri halinde, aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılır.

 1. Türkiye’ye İthalat Yönünden :
 1. A.TR. Dolaşım Belgeleri eşliğinde Serbest Bölgelere getirilen malların bünyesine Türkiye menşeli olduğu saptanan malların girmesiyle elde edilen nihai ürünün serbest dolaşım durumunun değişmediği var sayılarak, bu mallar için İthalat Rejimi Kararında yer alan “AT ve EFTA ülkeleri için Gümrük Vergisi” oranları uygulanır.
 2. A.TR. Dolaşım Belgeleri eşliğinde Serbest Bölgelere getirilen malların bünyesine Türkiye’de serbest dolaşım durumunda olduğu saptanan malların (daha önce yurda gümrük vergisi ve resimleri ödenip ithal edilen, sonradan Serbest Bölgelere sevk edilen ve gümrük vergi ve resimleri iade edilmemiş üçüncü ülkeler menşeli mallar) girmesiyle elde edilen nihai ürün de (a) fıkrasında belirtildiği şekilde işleme tabi tutulur.
 3. A.TR. Dolaşım Belgeleri eşliğinde Serbest Bölgelere getirilen malların bünyesine üçüncü ülkeler menşeli olduğu saptanan malların girmesi ile elde edilen nihai ürün için Gümrük Kanunu’nun 67 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.
 4. EUR.1 Dolaşım Sertifikası eşliğinde Serbest Bölgelere getirilen malların bünyesine Türkiye menşeli olduğu saptanan malların girmesiyle elde edilen nihai ürünün menşei, EUR.1 Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliği’nin 2 nci maddesi (b/2) fıkrası gereğince, değişmemiş sayılacağından, bu mallar için, İthalat Rejimi Kararında yer alan, “AT ve EFTA ülkeleri için Gümrük Vergisi” oranları uygulanır.
 5. EUR.1 Dolaşım Sertifikası eşliğinde Serbest Bölgelere getirilen malların bünyesine üçüncü ülkeler menşeli olduğu saptanan malların girmesi ile elde edilen nihai ürün için, EUR.1 Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır.
 1. Türkiye’den İhracat Yönünden

Türkiye’den Serbest Bölgelere ihraç edilen malların, burularda az veya çok işçilik gördükten sonra AT, EFTA veya üçüncü ülkelere sevk edilmesi halinde ;

 1. Türkiye menşeli malların bünyesine, AT ülkelerinden A.TR. Dolaşım Belgeleri eşliğinde gelmiş malların girmesiyle elde edilen nihai ürünün serbest dolaşım durumunun değişmediği var sayılarak, A.TR. Dolaşım Belgesi düzenlenir.
 2. Türkiye menşeli malların bünyesine, EFTA ülkelerinden EUR.1 Dolaşım Sertifikası işliğinde gelmiş malların girmesiyle elde edilen nihai ürünün menşei değişmemiş sayılacağından, EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenir.
 3. Türkiye menşeli malların bünyesine, üçüncü ülkelerden gelmiş malların girmesiyle elde edilen nihai ürün için ;

i. Bünyesine giren üçüncü ülkeler menşeli malların gümrük vergi ve resimlerinin ödenmesi üzerine veya imallerine giren üçüncü ülkeler menşeli maddeler için 2/72 ve 3/72 sayılı Ortaklık Konseyi Kararları gereğince, Topluluk Ortak Gümrük Tarifesinde öngörülen vergi haddinin (Fark Giderici Vergi) ihracatçı ülke Türkiye’de, Serbest Bölge Gümrük İdaresince tahsil edilmesiyle, A.TR. Dolaşım Belgesi düzenlenir.

ii. EUR.1 Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliği’nde yer alan kriterlere uyulması halinde EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenir.

iii. Gümrük Kanunu’nun 67 nci maddesi çerçevesinde menşe şahadetnamesi düzenlenir. (Ancak, bu gibi hallerde esas olan, malın sevk edileceği üçüncü ülkenin menşe kriterleridir.)

 1. SERBEST BÖLGE KORİDORU (Değişik : 24.01.1994 tarih 94/1 No.lu Genelge)

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesinde tanımlanan ve Serbest Bölge olarak addedilen koridor yoluyla Serbest Bölgeye getirilen veya Serbest Bölgeden çıkarılan mallar için de bu Genelge hükümleri uygulanır.”

Bilgi ve ilgililere duyurulması hususunda gereğini rica ederim.