T.C.

B A Ş B A K A N L I K

HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

 

22 TEMMUZ 1993

 

 FAALİYET RUHSATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

 

GENELGE 93 / 10

 

Bilindiği gibi serbest bölge faaliyet ruhsatı, adına tanzim edilen gerçek veya tüzel kişinin serbest bölgede faaliyette bulunabilmesini sağlayan ve hiçbir şekilde bir başka gerçek veya tüzel kişiye devredilemeyen bir belgedir.

Ancak, herhangi bir ücret alınmaksızın, faaliyet ruhsatlarının üzerinde değişiklik yapılması ve bu değişikliklere göre faaliyet ruhsatının yeniden düzenlenmesi mümkündür.

Üzerinde Değişiklik Yapılarak Faaliyet Ruhsatının Yeniden Düzenlenebileceği Haller :

  1. Kullanıcının, ticaret unvanı veya şirket nev’i değişikliği dolayısıyla faaliyet ruhsatı üzerindeki unvanını değiştirmek istemesi,

Unvan veya nev’i değişikliği dolayısıyla faaliyet ruhsatı üzerindeki ticaret unvanının değiştirilmesi herhangi bir koşula bağlı değildir.

Faaliyet ruhsatında bu tür bir değişiklik yapılmasını isteyen firmaların, konuyu açıklayan bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgeler ile Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.

  1. Unvan veya nev’i değişikliğinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
  2. Eski faaliyet ruhsatının aslı,
  1. Mülga 96/4 No'lu Genelge.
  1. Kullanıcının Faaliyet Ruhsatı üzerindeki faaliyet konusunu değiştirmek istemesi

Bunun yapılabilmesi için, kullanıcıların mevcut işyerlerinin konumunun yeni faaliyet konusunda uygun olması veya yeni faaliyet konusuna uygun bir işyeri kiralanması ya da inşa edilmesi gerekmektedir.

Faaliyet konusunu değiştirmek isteyen kullanıcılar, konuyu açıklayan bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgeler ile Genel Müdürlüğümüze müracaat edeceklerdir.

  1. Mevcut faaliyet ruhsatının aslı,
  2. Aynı işyeri kullanılacaksa iskan ruhsatı sureti,
  3. Yeni konuya göre doldurulmuş Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu,
  4. Kullanıcı tarafından Bölge Müdürlüğüne yapılacak yazılı müracaat üzerine, yeni faaliyet konusunun aynı işyerinde yapılmasının mümkün olduğu hususunda, bölge yerleşim planı, binanın konumu ve teknik koşulları dikkate alınarak, yapılacak değerlendirme sonucu Bölge Müdürlüğünce verilecek olumlu görüş yazısı,
  5. Kiracı kullanıcılar tarafından, yeni faaliyet konusunun aynı işyerinde yapılabilmesi için kiralayandan alınacak muvafakat yazısı.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.