T.C.

B A Ş B A K A N L I K

HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

 

 

25  Aralık 1992

 

GENELGE 92 / 3

 

 Mersin ve Antalya Serbest Bölge Yönetmeliği’nin 14, Ege Serbest Bölge Yönetmeliği’nin 15 inci maddesinde ; “Faaliyet Ruhsatının verilmesinden itibaren en geç 30 gün içinde Bölgede yer kiralanmamış olunması” Faaliyet Ruhsatının iptalini gerektiren hususlar arasında belirtilmektedir.

Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinde ; “Müracaatın değerlendirilmesi sonucunda Serbest Bölgede faaliyet göstermek üzere kendilerine “Faaliyet Ruhsatı” verilmesi uygun görülenler bu durumun tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Serbest Bölgede B.K.İ. tarafından işyeri parselinin belirlenmesini müteakip kira bedeli ile depozitoyu B.K.İ. veznesine ödeyerek, Kira Sözleşmesini akdedip, işyerini kiralar ve Kira Sözleşmesini ibraz etmek suretiyle de Serbest Bölge Başkanlığından ‘Faaliyet Ruhsatını’ alırlar”, ifadesi bulunmaktadır.

İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesinde de ; “Müracaatın değerlendirilmesi sonucunda Serbest Bölgede faaliyet göstermek üzere kendilerine “Faaliyet Ruhsatı” verilmesi uygun görülenler, bu durumun tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Serbest Bölge nezdinde işyerini kiraladıktan sonra Faaliyet Ruhsatı alırlar” denilmektedir.

İstanbul-Trakya Serbest Bölge Yönetmeliği’nin 11 nci maddesinde ise, “Serbest Bölgede faaliyet göstermek üzere kendilerine Faaliyet Ruhsatı verilmesi uygun görülenlerin bu durumun tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde B.K.İ’den kapalı işyerlerini kiralamaları veya işyeri olarak kullanılacak kapalı ve bina içindeki bir bağımsız bölüm veya bölümleri ile bina veya tesis inşa edecekleri açık arazı parsellerini satın almaları ve bu işlemleri içeren belgeleri, ek taahhütnameleri ile birlikte Başkanlığa sunmaları gerekir.” İfadesi yer almaktadır.

Diğer taraftan, Trabzon Serbest Bölge Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinde de ; “Müracaatların değerlendirilmesi sonucunda uygun görülenler bu durumun tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Serbest Bölgede B.K.İ. tarafından işyerlerinin belirlenmesini müteakip kira bedeli ile depozitoyu B.K.İ. veznesine ödeyerek, Kira Sözleşmesini akdedip, işyerlerini kiralarlar ve Kira Sözleşmesini ibraz etmek suretiyle de Serbest Bölgeler Başkanlığından “Faaliyet Ruhsatını alırlar” denilmektedir.

Yukarıdaki Yönetmelik maddeleri dikkate alındığında, idarenin uygulamada Serbest Bölgeler arasında bir paralellik sağlamayı amaçlandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, müracaatların Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmesi sonucunda faaliyeti uygun bulunan firmalar, bu durumun kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kira Sözleşmesini yaparak, ibraz etmeleri halinde Faaliyet Ruhsatının düzenlenmesi usulü bütün bölgeler için geçerli bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.