T.C.

B A Ş B A K A N L I K

HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

 

25 Ağustos 1989

 

 

BEDELİ 500 ABD. DOLARININ ALTINDA OLAN

TÜRKİYE MAHREÇLİ MALLARIN

SERBEST BÖLGELERE SOKULUŞUYLA İLGİLİ GENELGE

 

 

 

 

GENELGE 89 / III

 

Malum olduğu üzere, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, “Bedeli 500 ABD Dolarının altında olan Türkiye mahreçli mallar, isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir.” hükmü yer almıştır.

Bu hükme paralel olarak, Antalya ve Mersin Serbest Bölgesi Yönetmeliklerinin 34 üncü maddelerinin 3 üncü fıkraları olarak da ; “Bir parti toplam bedeli 500 ABD Doları altında olan ve ilk yatırım ve tesis safhalarında kullanıcılar ile Bölge İşleticisi tarafından giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak maksadıyla Bölge Müdürlüğünün özel izni alınmak kaydıyla getirilen Türkiye mahreçli mallar isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir. Bu malların bedelleri, satıcılarına ABD Doları veya eşdeğeri dövizle ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.

3218 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin anılan fıkra hükmü, her ne kadar Yönetmeliklerin sözü edilen fıkrasıyla uygulama durumu düşünülerek, ayrıntılara da inilmek suretiyle tedvin edilmişse de, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarının daha kolaylıkla karşılanmasını sağlamak amacıyla, 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 17 inci maddesinin (a) bendi ile Antalya ve Mersin Serbest Bölgeleri Yönetmeliklerinin 2 nci maddelerinin son fıkraları hükümlerine dayanılarak bu Genelge’nin düzenlenmesine gidilmiştir.

Antalya ve Mersin Serbest Bölgelerinde ticari faaliyetlerine başlamış bulunan kullanıcıların günlük ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla, sık sık gerekli gördükleri giyecek ve yiyecek maddelerine ilave olarak kırtasiye ve temizlik malzemeleri ile bunun gibi harcı alem maddeleri de Bölge İşleticisinin bir parti toplam bedeli 500 ABD Doları altında olmak kaydıyla getirerek, Bölgeye sokulup bedeli satış yerlerinde kullanıcılara perakende olarak döviz mukabili satması uygun görülmüştür. Kullanıcılar bu tür ihtiyaçlarını her zaman Bölge İşleticisine bildirecekler ve İşletici de kullanıcıların bu isteklerinin yerine getirilmesi için gereğini yapacaktır. Bu suretle malların Bölge İşleticisi tarafından sokulmasında ihracat işlemine de gidilmeyecektir.