T.C.

B A Ş B A K A N L I K

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

25 Kasım 2005

GENELGE   2005/6

      

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin mal giriş çıkışına ilişkin 33. maddesine istinaden ülkemizin taraf olduğu uluslararası düzenleme ve rejimler kapsamında kontrole tabi olan hem sivil hem de askeri amaçlı kullanımlı kritik maddelerin serbest bölgeye giriş ve buradan çıkışında uygulanacak esaslar ile bu tür malların Serbest Bölgeye girişinde söz konusu malları serbest bölgeye gönderen ihracatçı firma ile serbest bölgedeki kullanıcının uyması gereken usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Madde 1- Kritik maddelerden birini serbest bölgeye getirmek isteyen kullanıcının, bu maddeleri getirdiği ülkenin talebi halinde, bu genelge ekinde yer alan 5 nüsha “Serbest Bölgeye Giriş Sertifikası” (EK:1) ile 1 adet “Serbest Bölgeye Giriş Taahhütnamesini” (EK:2) doldurması ve malın proforma faturasını da ekleyerek Genel Müdürlüğe müracaat etmesi gerekmektedir.

Madde 2-Serbest bölgeye girişi uygun görülen mallara ilişkin başvurularda Genel Müdürlük, söz konusu sertifikaları onaylayarak onaylanmış sertifikanın aslını ihracatçı ülke makamlarına iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına, üç nüshayı da kullanıcı firmaya gönderir. Son nüsha ise kullanıcı firmaya ait dosyada saklanmak üzere Genel Müdürlükte muhafaza edilir. Genel Müdürlük, izin işlemi hakkında eş zamanlı olarak Bölge Müdürlüğüne de bilgi verir.

Madde 3- Kullanıcı firmanın Müsteşarlıktan aldığı üç nüshadan ikisinin (beyaz nüshalar) ihracatçı firmaya gönderilmesi, son nüshanın (kırmızı nüsha) ise ilgili gümrük idaresine ibrazı ile alınacak tesellüm teyyidi vesikasının ihracatçı ülkenin ilgili makamlarına ibrazı gerekmektedir.

Madde 4- Serbest Bölgeye Giriş Sertifikası ve Taahhütnamesi ile giriş yapan malın serbest bölgeden çıkışı, Dış Ticaret Müsteşarlığının (Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü) müsaadesine bağlıdır. Müsteşarlık, gerek görülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne de başvurabilir. Çıkışına izin verilen mallar ile ilgili olarak ithalatçı ülkeden ithal şahadetnamesi ve ithalatçı firmadan son kullanıcı belgesi istenir. Ancak, Müsteşarlıkça gerek ve şüphe duyulduğunda, malların bölgeden çıkışı ertelenebilir ya da izin verilmeyebilir.

Madde 5- Bu genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

EK: (1) Serbest Bölgeye Giriş Sertifikası Örneği
      (2) Serbest Bölgeye Giriş ile İlgili Taahhütname Örneği