T.C.

B A Ş B A K A N L I K

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

16 Ağustos 2005

GENELGE   2005/5

      

Madde 1-  98/5 sayılı Genelge’nin 2002/1 sayılı Genelge ile değişik 4’üncü maddesi, başlığıyla birlikte, aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir: 

 “4.  Malların Fiilî Giriş-Çıkışı Yapılmadan Alım-Satımı (Transit Ticaret)

        Serbest bölgelerde, fiilî mal girişi ve çıkışı yapılmaksızın alım-satım (transit ticaret) işlemleri aşağıdaki usûl ve esaslar dahilinde gerçekleştirilir. 

I. Serbest bölgelerde transit ticaret; malların, bölgeye fiilî giriş-çıkışı yapılmaksızın, alış ve  satış bedelleri arasında

   lehte fark esas olmak kaydıyla, serbest bölge kullanıcıları tarafından, bir ülkeden (Türkiye ve serbest bölgeler hariç)

   başka bir ülkeye (Türkiye ve serbest bölgeler hariç) satışını ifade eder. 

 

II. Serbest bölgelerde transit ticaret işlemi, ekte yer alan Transit Ticaret Formu düzenlenerek, bankalar vasıtasıyla

    yapılır. 

III. Malın CIF alış fiyatı üzerinden Özel Hesaba binde 5 oranında fon ödenir.  

IV. Transit Ticaret Formu ve Bölge Müdürlüğünce onaylı Serbest Bölge İşlem Formu ile (varsa serbest bölgedeki) bir

     bankaya müracaat edilir ve transit ticaret işlemi yapılır. Mezkûr belgelerle fon makbuzunun birer nüshasının Bölge

     Müdürlüğüne verilmesiyle işlem tamamlanır.

      V. Transit ticarette Serbest Bölge İşlem Formu’nun gümrük idaresine ibrazı gerekmemektedir.”

Madde 2- 2002/1 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 3- Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

EK:Transit Ticaret Formu