T.C.

B A Ş B A K A N L I K

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

 

16 Mayıs 2005

GENELGE   2005 / 3

 

Madde 1 - Faaliyet ruhsatı başvurularının değerlendirme esaslarına ilişkin 98/4 sayılı Genelge'nin 2005/2 sayılı Genelge ile değişik (A) bölümünün 1'nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden değiştirilmiştir.

"1) Alım-satımı veya üretimi yapılan nihai tüketim mallarının yıllık olarak çoğunlukla yurt dışına satılması esastır. Alım-satım ve üretim konusunda faaliyette bulunan kullanıcıların, ticari sicil kaydında veya şirket ana sözleşmesinde yer alan, ancak, Faaliyet Ruhsatı Müracaat formu'nda belirtilmeyen malların alım-satımını veya üretimini yapmak istemeleri durumunda, bir dilekçe ve yeniden düzenlenmiş Müracaat Formu'nun ilgili böülümü ile, Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. İlave edilen malların satın alma veya üretim işlemleri, Müracaat Formu'nun Bölge Müdürlüğünce onaylanmasından sonra gerçekleştirilir. Malların GTİP'lerinin 4'lü bazda belirtilmesi yeterlidir. Bölge Müdürlüğü, Müracaat Formu'nun bir suretini Genel Müdürlüğe gönderir.

Ancak Müdürlükçe belirlenen riskli malların alım-satımına müsade edilmez ve tereddüt hasıl olan hallerde Genel Müdürlüğün görüşü alındıktan sonra işlem yapılır."

Madde 2 - Aynı bölümün 7'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"7) Merkez adresi serbest bölgede bulunan şirketler, hisse deri yapmaları halinde, devir işlemini Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirdikten sonra, şirketin yeni ortaklık yapısını gösteren belgeleri de ibraz etmek suretiyle, Bölge Müdürlüğüne bilgi verirler. Bölge Müdürlüğü, ilgili belgelerin bir suretini Genel Müdürlüğe gönderir. 

Hisse devirlerini 30 gün içinde Bölge Müdürlüğüne bildirmeyen firmaların serbest bölge işlem formları, Serbest Bölgeler Uygulam Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesinin (a) fıkrası uyarınca, re2sen 3 ay süreyle işleme konulmaz ve bu süre sonun da da firma tarafından gerekli işlemin yapılmaması halinde Faaliyet ruhsatı, Yönetmeliği aynı maddesi (b) fıkrası gereğince iptal edilir."

Madde 3 - 2005/2 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 4 - Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.