T.C.

B A Ş B A K A N L I K

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

 

23 Eylül 2003

GENELGE   2003 / 2

 

Madde 1 - Gümrüklere gelen serbest bölge adresli eşyanın doğrudan serbest bölgeye girişinin yapılması esastır.

Madde 2 - Aynı parti kapsamnda tek bir konşimentoya bağlı olarak gümrüklere gelen mallardan bir bölümünün serbest bölge adresli olması halinde, bu malların herhangi bir geçici depolama mahalli veya gümrük antreposuna konulması ve en geç bir ay içinde ve tek parti halinde buralardan çıkarılarak serbest bölgeye gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu mallar, serbest bölgeye fiili girişleri yapıldıktan sonra satış işlemine konu edilebilir. Diğer taraftan, bir aydan fazla bir süredir beklemekte olan malların serbest bölgeye girişine izin verilmeyecektir.

Madde 3 - İkinci maddede belirtilen nitelikteki mallar dışında kalan ve serbest bölge adresli olduğu halde bir gümrük antreposuna veya geçici depolama mahalline konulmuş malların hiç bir şekilde serbest bölgeye girişine izin verilmeyecektir. Aksine hareket eden kullanıcının faaliyet ruhsatı Serbest Bölgeler Uygulam Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

Madde 4 - 2001/3 Sayılı Genelge iptal edilmiştir.

Madde 5 - Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.