T.C.

B A Ş B A K A N L I K

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

 

07 Mayıs 2002

GENELGE   2002 / 1

 

Madde 1 - Serbest bölgelere mal giriş-çıkışları ile bölge içi mal satışlarına ilişkin hususları düzenleyen 09.07.1998 tarih ve 98/5 sayılı Genelge'nin 4'üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"4- Malların Fiili Giriş-Çıkışı Yapılmadan Sevkiyatı

  1. Serbest bölgelere mallların fiilen getirilmesi ve buralardan fiilen sevkiyatı esastır. Malların fiili giriş ve çıkışı yapılmadan serbest bölgeden sevkiyatı ancak bu işlemlerin süreklilik arz etmemesi ve kullanıcı açısından zorunluluk taşıması koşuluyla Müsteşarlığımızdan ön izin alınması suretiyle yapılabilir. Söz konusu işlem için başvuran kullanıcıların her türlü bilgi ve belgeyle, gerekçesini belirterek Bölge Müdürlüğü kanalıyla Müsteşarlığımıza başvurması gerekmektedir.

  2. Serbest Bölgeler Kanunun değişik 7'nci maddesiyle serbest bölgelereden yurt dışına mal çıkışlarından alınan binde 5 oranındaki ücret kaldırıldığından, malların fiili giriş ve çıkışı yapılmadan serbest bölgeden sevkiyatında da sadece yurt dışından mal girişi niteliğindeki işlem üzerinden binde 5 oranında ücret alınır.

Geçici Madde 1 - Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlayan işlemler önceki hükümlere göre sonuçlandırılacak olup, 30.05.2002 tarihinden itibaren bu kapsamdaki tüm işlemler izne tabidir."

Madde 2 - Bu Genelge, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.