Serbest Bölge İşlemlerinin SBBUP Yoluyla Gerçekleştirmesine İlişkin 2008/4 Sayılı Genelge  

No                                     : 2008/4
Yayım Tarihi                      : 14/08/2008                                                     
Yürürlüğe Girdiği Tarih    : 14/08/2008 

GENELGE
2008/4

Kapsam

Madde 1- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin değişik 12"nci maddesine istinaden hazırlanan bu Genelge, serbest bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerin bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla elektronik ortama aktarılmasını, bu bölgelerle ilgili sağlıklı bir veri tabanı oluşturularak serbest bölge işlemlerinin tam olarak izlenebilmesini, serbest bölgelerden veri akışını kolaylaştıracak şekilde Müsteşarlığımız ile Serbest Bölge Müdürlükleri, kullanıcılar (İşletici/BKİ şirketler dahil), Gümrük İdareleri, Türkiye İstatistik Kurumu ile diğer ilgili kuruluşlar arasında entegrasyon sağlanmasını ve işlemlerin nitelikli elektronik imza kullanılarak yapılmasını kapsar.

Kullanıcıların Sorumluluğu

Madde 2- Kullanıcılar, serbest bölgeler kapsamında gerçekleştirecekleri işlemleri Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı (SBBUP) vasıtasıyla yürütür. Kullanıcılar müracaat esnasında elektronik ortamda verecekleri tüm bilgi ve belgelerden ve SBBUP vasıtasıyla yapacakları tüm beyanlar ile gerçekleştirecekleri işlemlerden sorumludur.

Yetkilendirme Müracaatı

Madde 3- Bu Genelgenin yayımlandığı tarihteki mevcut kullanıcılar ile bu Genelgenin yayımlandığı tarihten sonra bölgelerde faaliyet göstermek üzere yaptıkları müracaatları uygun bulunan gerçek ya da tüzel kişiler, SBBUP uygulamasını kullanabilmek ve işlemlerini bu uygulama vasıtasıyla yürütebilmek için yetkilendirecekleri kişi veya kişiler adına 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca Türk Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından (ESHS) nitelikli elektronik imza sertifikası temin eder.

Kullanıcılar elektronik imzanın kullanılabilmesi için gerekli olan programları kendi bilgisayarlarına yükler ve yetkilendirdikleri her bir kişi için temin edilen nitelikli elektronik imza sertifikalarını kullanmak suretiyle Müsteşarlığımız web sayfasındaki (www.dtm.gov.tr) elektronik imza uygulamalarından SBBUP için yetkilendirme başvurusunda bulunur.

Merkezi Türkiye'de ya da serbest bölgede bulunan kullanıcılar, sorumluluğu kendilerine ait olmak üzere aksi sabit oluncaya kadar doğru kabul edilecek olan ve aşağıda şekil ve içerikleri belirlenen belgeleri firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış bir dilekçe ekinde ilgili Serbest Bölge Müdürlüğüne ibraz etmekle yükümlüdür.

a) İmza Sirküleri: Ana sözleşmede firmayı temsil ve ilzama yetkili kılınan kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

b) Ticaret Sicili Gazetesi: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi"nin aslı ya da noter veya Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ile Ticaret Sicil Memurluklarından tasdikli örneği (kuruluş ve varsa ana sözleşme değişiklikleri ile son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin her biri)

c) Vergi Numarası Belgesi: İlgili vergi dairesince düzenlenmiş olan ve firmanın vergi numarasını gösterir belge ya da firmaya ait vergi levhasının noter tasdikli örneği

d) Taahhütname: Kullanıcı ya da İşletici/BKİ şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce ekte yer alan örneklere uygun olarak noter huzurunda doldurularak imzalanacak taahhütnamenin aslı (kullanıcılar için EK-1,  İşletici/BKİ şirketler için EK-2)

Yetkilendirme müracaatı esnasında merkezi yurt dışında bulunan kullanıcılar, yukarıda belirtilen özelliklerde Türkiye'deki noterlerde düzenlenmiş ya da Apostil ve Türkiye"nin o ülkedeki temsilciliğince onaylanmış belgelerle birlikte firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerce kendi ülkelerindeki yetkili makam huzurunda imzalanarak verilen belgelerin aslı ile tüm ilgili belgelerin Türkçe’ye çevrilmiş noter tasdikli nüshalarını Serbest Bölge Müdürlüğüne ibraz eder.

Birden fazla kişi için yetkilendirme başvurusunda bulunulması halinde, geçerlilik süreleri uygun olmak koşuluyla (a), (b) ve (c) fıkralarında zikredilen belgeler tüm yetkilendirilecek kişiler için ortak olacak, ancak yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı taahhütname verilir. 

Birden fazla serbest bölgede işlem yapmak isteyen bir kullanıcı, bahse konu bilgi ve belgeleri her bir bölge için ayrı ayrı ibraz eder.

Yetkilendirme başvurusu esnasında kullanıcılar tarafından Serbest Bölge Müdürlüğüne ibraz edilen bilgi ya da belgelerde herhangi bir değişiklik olması halinde, firmalar konuya ilişkin olarak Serbest Bölge Müdürlüğüne bilgi vererek yeni belgeleri ibraz eder.

İmza sirkülerinde firmayı temsil ve ilzama yetkili kılınan kişi/kişilerin vekaletname yoluyla başka kişi/kişileri yetkilendirmesi ve bu yetkilendirilmiş kişi/kişilerin de üçüncü şahıslara yetki vermesi mümkündür. Bunun için, bu kişilerin kendi adlarına düzenlenen vekaletnamede üçüncü şahısları yetkilendirme yetkisine haiz olmaları ve bu vekaletnameyi imza sirküleri ile birlikte Serbest Bölge Müdürlüğüne ibraz etmeleri gerekmektedir.  

Yetkilendirme İşleminin Gerçekleştirilmesi

Madde 4- Müsteşarlığımız web sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda yetkilendirme başvurusunda bulunan kişilerin 3 üncü maddede belirtilen belgeleri Serbest Bölge Müdürlüğüne ibraz etmelerini müteakip yapılacak değerlendirme neticesinde, Serbest Bölge Müdürlüğünce uygun görülen başvurulara ilişkin bilgi ve belgeler elektronik ortama aktarılır.

Müsteşarlık, yapacağı inceleme sonrasında uygun gördüğü başvurulara ilişkin yetkilendirme işlemini gerçekleştirir ve ilgili firmaya e-posta yoluyla haber verir. E-posta mesajının ilgili firmaya ulaşmaması Müsteşarlığı yükümlülük altına almaz.

Müsteşarlık ve Serbest Bölge Müdürlüğü, ibraz edilen belgeleri kabul etmeme ya da bunların değiştirilmesini veya yenisinin verilmesini isteme hakkına sahiptir.

Yetkilendirmenin Kapsamı

Madde 5- Üretim, alım-satım, depo işletmeciliği, işyeri kiralama gibi faaliyetler için kullanıcılar ya da İşletici/BKİ şirketler tarafından EK-1 ve EK–2’de yer alan örneklere uygun olarak doldurulacak taahhütnamelerde aşağıda belirtilen yetki türlerinden sadece biri seçilir.

  • Her Türlü Giriş ve Onay Yetkisi: Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı kapsamında firma adına her türlü işlemi yapma ve onaylama yetkisi (mal giriş ve çıkış işlemleri, kiralama işlemleri, ruhsat işlemleri vb.)
  • Giriş Yetkisi: Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı kapsamında firma adına sadece bilgi girişi yapma yetkisi
  • SBİF Giriş ve Onay Yetkisi: Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı kapsamında serbest bölge işlem formu vasıtasıyla gerçekleştirilen her türlü işlemi yapma ve onaylama yetkisi

İşletici/BKİ şirketler, ayrı faaliyet ruhsatı almak suretiyle gerçekleştirecekleri işlemlerin yanı sıra, işletici sıfatıyla gerçekleştirecekleri işlemler için EK-2’de yer alan taahhütnamenin ilgili bölümündeki yetki türünü de seçer.

Firma Talebine İstinaden Yetkilendirmenin Uzatılması, Kapsamının Değiştirilmesi, İptal Edilmesi veya Askıya Alınması

Madde 6- Daha önce kullanıcılar tarafından yetkilendirilmiş bir kişinin yetki süresinin uzatılması ve/veya belirli bir kişiye verilmiş bir yetkinin kapsamının genişletilmesi ya da daraltılması için, şekil ve içerik olarak ekte yer alan örneklere uygun bir taahhütnamenin (kullanıcılar için EK–3, İşletici/BKİ şirketler için EK–4) firma tarafından Serbest Bölge Müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekir. Yetki süresi dolan kişiler uygulamaya giremez.

Kullanıcılar adına işlem yapmak üzere daha önce yetkilendirilmiş bir kişinin yetkisinin firmanın talebine istinaden iptal edilebilmesi için, ekte yer alan örneğe uygun olarak (EK–5) firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerce noter huzurunda düzenlenerek imzalanmış bir azilnamenin ilgili Serbest Bölge Müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.

Yetkilendirmenin iptal edilmesine kadar geçecek süre zarfında söz konusu yetkinin askıya alınmasının talep edilmesi halinde, Müsteşarlığımız web sayfasında belirtilen bilgi hattının firma tarafından telefonla aranması gerekmektedir. Ancak, askıya alınan yetkiye ilişkin azilnamenin askıya alma işleminden itibaren 15 gün içerisinde bir dilekçe ekinde ilgili Serbest Bölge Müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde, yetki askıdan kaldırılarak tekrar kullanıma açılır. Bu konudaki sorumluluk firmaya aittir.

Müsteşarlıkça Yetkilendirmenin İptal Edilmesi

Madde 7- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesi uyarınca faaliyet ruhsatı iptal edilen ya da ruhsat süresi dolan firmaların uygulamaya giriş yetkisi, malların bölge dışına çıkarılması için verilen süre sonunda Müsteşarlıkça iptal edilir.   

Nitelikli elektronik sertifika sahibinin fiil ehliyetinin sınırlandığının, gaipliğinin,  ölümünün veya adına işlem yaptığı firmanın tüzel kişiliğini kaybettiğinin öğrenilmesi halinde, bu kişinin ya da firmaların yetkilendirdiği kişilerin uygulamaya giriş yetkileri Müsteşarlıkça iptal edilir. 

Uygulamanın Devreye Alınması

Madde 8- Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı, Genel Müdürlükçe uygun görülecek serbest bölgelerde uygulamaya alınır. Bu kapsamda, Genel Müdürlükçe yayımlanacak sirküler/talimatlarda belirtilen tarihler içerisinde bu Genelgede belirtilen şekil ve şartlara uygun olarak elektronik sertifikalarını temin etmeyen, yetkilendirme başvurusunda bulunmayan ve Serbest Bölge Müdürlükleri ile stok mutabakatını sağlamayan kullanıcıların serbest bölge işlem formları değerlendirmeye alınmaz.

Programın uygulamaya alınması sonrasında elektronik ortamda kaydedilecek serbest bölge işlem formları, Müsteşarlık tarafından belirlenecek bir tarihe kadar ayrıca ıslak imzalı olarak sirküle ettirilir.

Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programının devreye alınmasını müteakip, Müsteşarlıktan kaynaklanmayan sorunlar nedeniyle sistemde yaşanan aksaklıklardan Müsteşarlık sorumlu değildir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 9- 13.02.2007 tarihli ve 2007/1 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, 3 üncü maddede belirtilen ve 2007/1 sayılı Genelgeye uygun olarak bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş olan yetki belgeleri, yetki süresi sonuna kadar geçerli kabul edilir.

Yürürlük

Madde 10-  Bu Genelge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Ekler :

1- Taahhütname Örneği

2- Taahhütname Örneği

3- Taahhütname Örneği

4- Taahhütname Örneği

5- Azilname Örneği