Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanmasına İlişkin 2008/1 Sayılı Genelge  

No                                  : 2008/1
Yayım Tarihi                  : 18/03/2008                                                
Yürürlüğe Girdiği Tarih  :
18/03/2008

GENELGE
2008/1

MADDE 1- Bu Genelge, 19/12/2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile Kanun Kapsamındaki Toksik Maddeler ve Prekürsörleri ile Farklı Kimyasal Maddelerin Bildirimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 10"uncu maddesine istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 2- Birinci Maddede belirtilen Yönetmelik kapsamındaki kimyasal maddelerle ilgili faaliyette bulunan kullanıcıların, 14/12/2006 tarihli ve 5564 sayılı Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak faaliyet gösterip göstermediklerinin tespit edilmesinde, anılan  Yönetmelik hükümleri uygulanır.

MADDE 3- Anılan Yönetmeliğin 6'ncı maddesi gereğince, Yönetmeliğe ekli Ek-1'de yer alan 1-2-3 Sayılı Cetvellerdeki kimyasal maddeleri, anılan Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce serbest bölgelerde üreten kullanıcılar, Yönetmeliğin yürürlük tarihini takip eden altı ay içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünden izin almak zorundadır. Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra faaliyete geçecek olan kullanıcılar da aynı maddeye göre anılan Bakanlıktan izin almak zorundadır.

Alınan izin belgelerinin Bölge Müdürlüklerine ibraz edilmesi zorunlu olup, Bölge Müdürlüklerince ilgili belgelerin alınıp alınmadığı takip edilir.

MADDE 4- Anılan Yönetmeliğe ekli Ek-1'de yer alan 1-2-3 Sayılı Cetvellerdeki kimyasal maddelerin yurtdışından serbest bölgelere girişi, serbest bölgelerden yurtdışına çıkışı Müsteşarlığın (Serbest Bölgeler  Genel Müdürlüğü) iznine tabidir. Söz konusu malların yurt içinden serbest bölgelere girişinde, İhracat Genel Müdürlüğünden alınacak izin, serbest bölgelerden yurt içine çıkışında, İthalat Genel Müdürlüğünden alınacak izin Bölge Müdürlüklerince aranır.

MADDE 5- Anılan Yönetmeliğin 7'nci maddesi gereğince, Yönetmelik kapsamındaki kimyasal maddelerle ilgili serbest bölgede faaliyette bulunan tesislerin Kanun hükümlerine uygun olarak faaliyet gösterip göstermediklerinin tespit edilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetim yapılır. Denetim sonuçları, anılan Bakanlık nezdinde Bölge Müdürlüklerince takip edilir.

MADDE 6- Anılan Yönetmeliğe ekli Ek-1'de yer alan 1-2-3 Sayılı Cetvellerdeki kimyasal maddeler ve prekürsörler ile farklı kimyasal maddelerin bildirimleri konusunda serbest bölge kullanıcılarının yine aynı Yönetmeliğin 8 ve 9'uncu maddelerinde yer alan esaslara uymaları zorunludur.

MADDE 7- Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

EK: (1) Yönetmelik (12 Sayfa)