Kullanıcıların Serbest Bölgedeki İşlemlerini Sbbup Yoluyla Yapmasina Dair Genelge  (2007/1 No'lu Genelge)

T.C.
B A Ş B A K A N L I K
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 13 Şubat 2007

MADDE  1-  Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin değişik 12"nci maddesine istinaden hazırlanan bu Genelge, serbest bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerin bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla elektronik ortama aktarılmasını, bu bölgelerle ilgili sağlıklı bir veritabanı oluşturularak serbest bölge işlemlerinin tam olarak izlenebilmesini, serbest bölgelerden veri akışını kolaylaştıracak şekilde Müsteşarlığımız ile Serbest Bölge Müdürlükleri, BKİ/İşletici Şirketler, kullanıcılar, Gümrük İdareleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile diğer ilgili kuruluşlar arasında entegrasyon sağlanmasını ve nitelikli elektronik imza kullanılarak işlemlerin yapılmasını kapsar.

MADDE 2- Bölgedeki kullanıcılar, Serbest Bölgeler kapsamında yapılacak işlemleri Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programını (SBBUP) kullanarak yürütür.

MADDE 3-  Bu Genelgenin yayımlandığı tarihten önce faaliyet ruhsatı sahibi kullanıcılar ile Genelgenin yürürlüğe girmesinden sonra bölgelerde faaliyet göstermek üzere yaptıkları ruhsat müracaatları uygun bulunan gerçek ya da tüzel kişiler, SBBUP uygulamasını kullanabilmek ve bu yolla işlemleri gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemleri yapmak zorundadır.  

a) Firmalar, SBBUP uygulamasını kullanabilmek amacıyla yetkilendireceği kişi veya kişiler adına, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilen Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından (ESHS) nitelikli elektronik imza sertifikası temin etmeleri ya da aynı kurumlardan daha önce başka işler için temin etmiş oldukları geçerli nitelikli elektronik imza sertifikalarını kullanmaları. 

b) Elektronik imzanın kullanılabilmesi için gerekli olan programları kendi bilgisayarlarına kurmaları. 

c) Yetkilendirilecek her bir kişi için, temin edilen nitelikli elektronik imza sertifikalarını kullanarak, Müsteşarlığımız Web sayfasındaki (www.dtm.gov.tr) elektronik imza uygulamalarından SBBUP için yetkilendirme başvurusunda bulunmaları. 

d) Yetkilendirme başvurusunu takiben madde 4 içerisinde detayları verilen belgeleri faaliyet gösterecekleri Serbest Bölge Müdürlüğüne teslim etmeleri.

MADDE 4- Kullanıcı firmalar ve BKİ/İşletici firmalar, sorumluluğu kendilerine ait olmak üzere aksi sabit oluncaya kadar doğru kabul edilecek olan aşağıda şekil ve içerikleri belirlenen belgeleri vermek zorundadır. Belirtilen şekil ve içerikler dışında düzenlenerek verilmiş belgeler kabul edilmez ve/veya yetkilendirme işlemi gerçekleştirilmez.

 a)      Dilekçe: İmza Sirkülerinde yer alan yetkilinin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış ve istenen belgelerin verilmesine ilişkin dilekçe.

b)      İmza Sirküleri: Yerli firmalar için, firmayı temsil ve ilzama yetkili kılan noter tasdikli imza sirkülerinin aslı. Yabancı firmalar için, Apostil ve Türkiye’nin o ülkedeki Temsilciliğince onaylanmış belgeleriyle birlikte kendi ülkelerinde geçerli olan imza sirkülerinin aslı ve tüm bu ilgili belgelerin Türkçe’ye çevrilmiş ve noter tarafından tasdiklenmiş nüshaları.

İmza sirkülerinin geçerlilik süresi olanların süre bitimlerinde yenilerinin verilmesi gerekir.

c)      Ticaret Sicili Gazetesi: Yerli firmalar için, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı ya da noter veya Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ile Ticaret Sicili Memurluklarından tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin her biri). Yabancı firmalar için, Apostil ve Türkiye’nin o ülkedeki Temsilciliğince onaylanmış belgeleriyle birlikte kendi ülkelerinde geçerli olan kuruluş belgesinin aslı ve tüm bu ilgili belgelerin Türkçe’ye çevrilmiş ve noter tarafından tasdiklenmiş nüshaları.  

d)      Vergi Numarası Belgesi: Yerli ya da yabancı firmaların Türkiye’de almış oldukları firmaya ait vergi numarasını gösterir Vergi Dairesinden alınmış ve tasdiklenmiş resmi belge ya da firmaya ait Vergi Levhasının noter tasdikli örneği. 

e)      Yetkilendirme Belgesi:  Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programını firma adına kullanacak nitelikli elektronik imza sahibi kişi/kişiler için, aşağıda yer alan bilgileri içeren ve firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından noter huzurunda imzalanarak verilen belgenin aslıdır. (Kullanıcı firmalar için Yetkilendirme Belgesi Örneği  Ek-1’de ve BKİ/İşleticisi Şirketlerin işleticilik ve diğer faaliyetlerine ilişkin Yetkilendirme Belgesi Örneği Ek-2’de verilmiştir.)

-       İşlem yapılacak Serbest Bölge Müdürlüğünün adı,

-       Kullanıcıların Serbest Bölgedeki İşlemlerini SBBUP Yoluyla Yapmasına Dair 2007/1 Genelgesi uyarınca Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programındaki işlemlerin nitelikli elektronik imza kullanılarak yapılacağı ifadesi,

-       Adına işlem yapılacak firmanın adı ve vergi numarası,

-       Gün-ay-yıl olarak (istenildiği kadar) verilen yetkinin bitiş süresi,

-       Yetki verilen kişinin T.C. Kimlik Numarası, Adı Soyadı, Nüfusa kayıtlı olduğu yer, Ana ve Baba Adı, Doğum yeri ve tarihi, Cinsiyeti ve Cilt No, Aile Sıra No, Sıra No gibi kimlik bilgileri (yabancı uyruklu ise nitelikli elektronik imza sertifikasında belirtilen pasaport ya da kimlik numarası ile kimliğinde yer alan bilgileri),

-       Yetkiyi firma adına veren kişi/kişilerin isim ve imzaları,

-       Verilen yetkinin aşağıdaki yetki türü seçeneklerinden sadece birini içermesi gerekir;

·     Her Türlü Giriş ve Onay Yetkisi: Serbest bölge işlemlerine ilişkin Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı kapsamında; kullanıcı firma adına her türlü işlemi yapmaya ve onaylamaya yetkili olduğunu (Kullanıcı firmanın kendi bünyesinde istihdam ettiği kişi/kişilere verdiği yetki ile dışardan yetki verdiği kişi/kişiler) (Genel olarak)

·     Giriş Yetkisi: Serbest bölge işlemlerine ilişkin Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı kapsamında; kullanıcı firma adına programa bilgi girişini yapmaya yetkili olduğunu (Kullanıcı firmanın kendi bünyesinde istihdam ettiği, bilgisayara bilgi girişini yapmaya yetkili kıldığı fakat onaylamaya yetkili kılmadığı kişi/kişiler)

·     SBİF Giriş ve Onay Yetkisi: Serbest bölge işlemlerine ilişkin Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı kapsamında; kullanıcı firma adına Serbest Bölge İşlem Formu ile gerçekleştirilen, bölgeye mal ve hizmet giriş çıkışı ile bölge içi mal ve hizmet alım satımıyla ilgili işlemleri yapmaya yetkili olduğunu (Kullanıcı firmanın kendi bünyesi dışında yetki verdiği kişi/kişiler) (Gümrük Komisyoncuları v.b.) 

BKİ/İşleticisi Şirketlerin işleticilik ve diğer faaliyetlerine ilişkin yetkilendirme belgesine, yukarıdaki bilgilere ilaveten aşağıdaki yetki türü seçeneklerinden sadece biri seçilerek ilave edilmesi gerekmektedir:

-       Her Türlü İşletici Onay ve Giriş Yetkisi: Serbest Bölge İşlemlerine ilişkin her türlü işlemi yapmaya ve onaylamaya,

-       İşletici Giriş Yetkisi: Serbest Bölge İşlemlerine ilişkin programa sadece bilgi girişi işlemlerini yapmaya,

-       SPİF İşletici Giriş ve Onay Yetkisi: Serbest Bölge İşlemlerine ilişkin Serbest Bölge İşlem Formu ile gerçekleştirilen, bölgeye mal ve hizmet giriş çıkışı ile bölge içi mal ve hizmet alım satımıyla ilgili işlemleri yapmaya ve onaylamaya.  

Yabancı firmalar için, yukarıda belirtilen özelliklerde, Türkiye’deki Noterlerde düzenlenmiş belge ya da Apostil ve Türkiye’nin o ülkedeki Temsilciliğince onaylanmış belgeleriyle birlikte firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından kendi ülkelerindeki yetkili makam huzurunda imzalanarak verilen belgenin aslı ve tüm ilgili belgelerin Türkçe’ye çevrilmiş ve noter tarafından tasdiklenmiş nüshaları.   

İmza sirkülerinde firmayı temsil ve ilzama yetkili kılınan kişi/kişilerin vekaletname yoluyla başka kişi/kişileri yetkilendirmesi ve bu kişi/kişilerin yukarıda belirtilen Yetkilendirme Belgesiyle üçüncü şahıslara yetki verebilmesi için, verilen vekaletnamede üçüncü şahısları yetkilendirme  yetkisine haiz olmaları aranır ve bu vekaletnamenin de imza sirküleri ile birlikte ibraz edilmesi gerekir. 

Firmalar, istediği kadar kişi için yetkilendirme yapabilir ancak yetkilendirecaği her bir kişi için yukarıdaki özelliklerde ayrı ayrı yetki belgesi ibraz etmesi zorunludur. Ancak, geçerlilik süreleri uygun olmak koşuluyla yukarıdaki belgelerden firmaya özgü olanlar (Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri ve Vergi Numarası Belgesi) yetkilendirilen tüm kişiler için ortak verilir. Firma evrakları daha önce verilmiş olan firmalar için değişik kişilerin yetkilendirme belgeleri istenildiği zaman verilebilir.   

Birden fazla Serbest Bölge Müdürlüğünde işlem yapmak isteyen bir firma, yukarıda istenilen tüm belgeleri her bir bölge için ayrı ayrı vermek zorundadır.  

MADDE 5-  Yetkilendirme Belgesi süresinin uzatılması için; Madde 4 içerisinde belirtilen şekil ve içerikteki bir yetkilendirme belgesinin faaliyet gösterilen Serbest Bölge Müdürlüğüne yetki uzatması olarak verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yetkilendirme belgesi süresi dolan kişiler uygulamaya giremezler.

MADDE 6- Firma adına işlem yapmak için daha önce yetkilendirilmiş bir kişinin yetkilendirme belgesinin iptal edilmesi için, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından Noter huzurunda imzalanarak düzenlenmiş yetkilendirme iptal belgesinin ilgili Serbest Bölge Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. Yetkilendirme İptal Belgesinin gönderilmesine kadar olan süre içerisinde yetkinin askıya alınması isteniyorsa, Müsteşarlığımız WEB sayfasında yayımlanan Bilgi Hattının telefonla aranması gerekmektedir. Ancak, askıya alınan yetki için yetki iptal belgesinin 15 gün içerisinde ilgili Serbest Bölge Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur. Aksi takdirde yetki askıdan kaldırılarak kullanıma açılır. Bu konudaki sorumluluk firmaya aittir.

MADDE 7- Müsteşarlığımız WEB sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda yetkilendirme başvurusunda bulunan kişiler, Madde 4 içerisinde belirtilen belgeleri faaliyet gösterdikleri serbest bölge müdürlüğüne göndermelerine müteakip ilgili serbest bölge müdürlüğünce yapılacak değerlendirme neticesinde sözkonusu bilgi ve belgeler bilgi sistemine aktarılır ve bu bilgi ve belgeler bölge müdürlüğünde muhafaza edilir. Müsteşarlık, yapacağı inceleme sonrasında uygun görülenlere yetkilendirme işlemini yapar ve ilgili kişiye internet başvurusunda belirtilen e-posta yoluyla haber verir. E-postanın ulaşamaması Müsteşarlığı yükümlülük altına almaz.

MADDE 8- Müsteşarlık ve ilgili Serbest Bölge Müdürlüğü ibraz edilen belgeleri kabul etmeme ya da değiştirilmesini ya da yenisini isteme hakkına sahiptir. 

MADDE 9- Kullanıcılar ve temsil ettikleri firmalar, elektronik ortamda vermiş olduğu tüm bilgilerden ve SBBUP uygulaması kapsamında yapmış olduğu tüm işlemlerden sorumludur.

MADDE 10- Genel Müdürlükçe yayımlanacak sirküler/talimatlarda belirtilen tarihler esas alınmak suretiyle, yukarıda yer verilen biçimde elektronik sertifikalarını temin etmeyen, yetkilendirme başvurusunda bulunmayan ve Serbest Bölge Müdürlükleri ile stok mutabakatını sağlamayan kullanıcıların SBİF talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.  

MADDE 11- Bu Genelgede yer almayan hususlarda, Serbest Bölgeler mevzuatı hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 1- 4., 5. ve 6. Maddeler içerisinde istenen belgelerden bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş olanlar, Müsteşarlığın daha önce web sayfası aracılığı ile duyurduğu şekil ve içerikte iseler kabul edilir.  

GEÇİCİ MADDE 2- SBBUP, uygulamadan doğabilecek eksiklik ve aksaklıkların tesbit edilerek ortaya çıkabilecek problemlere yerinde ve hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesini sağlamak amacıyla, uygun görülen bir bölgede pilot olarak uygulamaya konulur. Söz konusu Uygulama Programı, diğer bölgelerde Genel Müdürlükçe belirlenecek tarihlerde devreye alınır.    

GEÇİCİ MADDE 3- Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, elektronik ortamda yapılan Serbest Bölge İşlem Formunu belirleyeceği bir tarihe kadar ıslak imzalı olarak ayrıca sirküle ettirir.   

MADDE 8- Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.