Açık Alan Kira Sözleşmesinde ve Faaliyet Ruhsatında Değişiklik Yapılması Esaslarına İlişkin 2006/3 Sayılı Genelge 

No                                  : 2006/3
Yayım Tarihi                   : 28/12/2006                                           
Yürürlüğe Girdiği Tarih   :
28/12/2006

GENELGE
2006/3

Adına tanzim edilen gerçek veya tüzel kişinin serbest bölgede faaliyette bulunabilmesini sağlayan ve hiçbir şekilde bir başka gerçek veya tüzel kişiye devredilemeyen bir belge olan faaliyet ruhsatının üzerinde değişiklik yapılarak yeniden düzenlenmesi ile faaliyet ruhsatı müracaatı uygun görülen gerçek ve tüzel kişi/kullanıcıların  açık alan kira sözleşmelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin esaslar aşağıda düzenlenmiştir. 

MADDE  1-  Açık alan kira sözleşmesinde değişiklik yapılacak haller: 

Genel Müdürlük tarafından faaliyet ruhsatı müracaatı uygun görülen gerçek veya tüzel kişi/kullanıcının,  en az 500.000 m2 ve üzeri bir arazide inşa edeceği bina ve tesisler için işletici ile yapacağı açık alan kira sözleşmesinin "Özel Şartlar” bölümüne; yatırım süresi ile yatırım maliyeti ve kiralanan arazinin büyüklüğü yanında, BKİ/İşletici firmanın görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, Genel Müdürlükçe uygun görülecek en fazla beş (5) madde ilave edilir. İlave maddelere istinaden sözleşmenin onaylı maddelerinde bir tadilat yapılmaz, ancak açıklayıcı veya tamamlayıcı hükümler getirilebilir. 

MADDE 2- Ücret alınmaksızın üzerinde değişiklik yapılarak faaliyet ruhsatının yeniden düzenlenebileceği haller: 

A-   Kullanıcının, ticaret unvanı veya şirket nev'i değişikliği dolayısıyla faaliyet ruhsatı üzerindeki unvanını değiştirmek istemesi durumunda; 

Merkezi serbest bölge adresli şirketler, ticaret unvanı veya şirket nev"ine ilişkin hususlarda yapmak istediği her türlü değişiklik için, şirket yetkili organlarınca karar alınmasını müteakip, bu kararları ticaret sicilinde tescil ettirmeden önce Genel Müdürlüğün onayını almaları; serbest bölgede şubesi bulunan şirketler ise, faaliyet   ruhsatında  yukarıda sayılan  türde   değişikliklerin  yapılması  konusunda herhangi bir koşula bağlı kalmaksızın, konuyu  açıklayan bir dilekçe ekinde Unvan veya nev’i değişikliğinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Mevcut Faaliyet Ruhsatının aslı  ile Genel   Müdürlüğe   müracaat    etmeleri gerekmektedir. 

B-  Kullanıcının Faaliyet Ruhsatı üzerindeki faaliyet konusunu değiştirmek istemesi. durumunda;

Kullanıcıların mevcut işyerlerinin konumunun yeni faaliyet konusuna uygun olması veya yeni faaliyet konusuna uygun bir işyeri kiralanması ya da inşa edilmesi gerekmektedir.

Faaliyet konusunu değiştirmek isteyen kullanıcılar, konuyu açıklayan bir dilekçe ekinde;

  • Mevcut faaliyet ruhsatının aslı,
  • Aynı işyeri kullanılacaksa iskan ruhsatı sureti,
  • Yeni konuya göre doldurulmuş Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu,
  • Kullanıcı tarafından Bölge Müdürlüğüne yapılacak yazılı müracaat üzerine, yeni faaliyet konusunun aynı işyerinde yapılmasının mümkün olduğu hususunda, bölge yerleşim planı, binanın konumu ve teknik koşulları dikkate alınarak, yapılacak değerlendirme sonucu Bölge Müdürlüğünce verilecek görüş yazısı,
  • Kiracı kullanıcılar tarafından, yeni faaliyet konusunun aynı işyerinde yapılabilmesi için kiralayandan alınacak muvafakat yazısı.

ile birlikte Genel Müdürlüğe müracaat edeceklerdir.

MADDE 3- Faaliyet Ruhsatında konu değişikliği yapılmayacak  haller:

Serbest bölge olarak kullanılan arazinin 750.000 m2’den küçük olması halinde, en az ¼’ini (%25’ini) veya serbest bölge olarak kullanılan arazinin 750.000 m2’den büyük olması halinde ise en az 500.000 m2’sini kiralayarak veya satın alarak (arazisi özel mülkiyet olan serbest bölgelerde) bu alanlarda faaliyet göstermek isteyen kullanıcılar/firmalar adına düzenlenen Faaliyet Ruhsatı konusunda (üretim+alım-satım+bakım onarım gibi)  hiçbir şekilde değişiklik yapılmayacaktır. İnşa edilen bina ve tesisler kısmen dahi olsa başka amaçla kullanılması için devredilmeyecek veya satılmayacaktır. Yapılacak bina ve tesisler ancak aynı faaliyet konusunda faaliyet göstermek isteyen kullanıcılara/firmalara devredilecek veya satılacaktır. 

MADDE 4- 22/07/ 1993 tarihli 93/10 sayılı Genelge ve 14/12/2005 tarihli 2005/7 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5-  Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.