Üstyapı Tahsis, Devir Ve Satışları (2005/4 No'lu Genelge)

T.C.
B A Ş B A K A N L I K
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

20 Temmuz 2005


Hazineye İntikal Eden Üstyapıların Değer Tespiti, Bedel Takdiri ve Tahsisi

 Madde 1 – Arazisi Hazinenin mülkiyetinde olan serbest bölgelerde, yatırımcı-kullanıcılar tarafından inşa edilen, ancak, Faaliyet Ruhsatı’nın iptâli veya süresinin sona ermesi nedeniyle Hazineye intikal eden, inşaat halindeki ve tamamlanmış üstyapıların (bina ve tesislerin) değer tespiti, bedel takdiri ve tahsisi ile ilgili usûl ve esaslar, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 2’nci ve 8’nci maddelerine istinaden, aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

 • Yönetmeliğin 14’üncü maddesi çerçevesinde Faaliyet Ruhsatı iptâl edilen veya Ruhsatının süresi biten kullanıcılardan, Yönetmeliğin 8’inci maddesi gereğince Hazineye intikal eden üstyapıların değeri ve tahsis bedeli, intikal tarihinden itibaren 30 gün içinde, Genel Müdürlükçe teşkil edilecek Komisyon tarafından belirlenir. Komisyon, Genel Müdürlük makamınca görevlendirilen Genel Müdürlük ve serbest bölge müdürlüğü elemanları ile, gerekli görülmesi halinde, BKİ/işletici ve ilgili kamu kuruluşlarından olmak üzere en az 3 kişiden oluşur.
 • Değer tespitinde; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının her yıl yayımladığı, Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Tebliği, bedel takdirinde ise; üstyapının tahsis edileceği süre esas alınır. Takdir edilen  bedelin tutarı, karar tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kurundan, ABD Dolarına dönüştürülür.
 • Üstyapıların bedeli; %25’i peşin, bakiyesi, peşinatın yatırıldığı tarihten başlamak üzere, 3’er aylık dönemler dahilinde ve eşit taksitler halinde ödenir. Ödemeler, belirlenen vadenin ilk 5 iş günü içinde yapılır. Üstyapı tahsisi yapılan kullanıcı, taksit ödemelerini geciktirdiği takdirde, ihbar yapılmaksızın, döviz bazında yıllık % 12 (yüzde oniki) oranında gecikme faizine tâbi tutulur. Bir taksitin 30 gün içinde ödenmemesi halinde ise, ödenmiş olan meblağ iade edilmeksizin, tahsis işlemi iptâl edilir.
 • Üstyapı tahsisi talep eden ve kullanıcı veya BKİ/işletici olmayan gerçek ve tüzel kişilerin, Faaliyet Ruhsatı için de müracaat etmesi gerekmektedir. Faaliyet Ruhsatı ve üstyapı tahsis talepleri uygun görülenlerin, 30 gün içinde, talep ettikleri üstyapının bedelinin %25’ini Özel Hesaba yatırmalarını ve Bölgede, üstyapının bulunduğu arsaya ilişkin kira sözleşmesi akdetmelerini müteakip, Faaliyet Ruhsatı düzenlenir ve tahsis işlemi yapılır.
 • Kullanıcı firmalar, yeni bir Faaliyet Ruhsatı müracaatıyla birlikte üstyapı tahsisi talebinde bulunabilecekleri gibi, mevcut Faaliyet Ruhsatları kapsamında da talepte bulunabilirler.  Yeni Faaliyet Ruhsatı talep edilmesi  durumunda, (d) fıkrasında belirtilen şekilde işlem yapılır. Mevcut Faaliyet Ruhsatı kapsamında yapılan üstyapı tahsisi müracaatının uygun görülmesi halinde ise, kullanıcıların, 30 gün içinde, peşinatı yatırmalarını ve üstyapının bulunduğu arsaya ilişkin kira sözleşmesi akdetmelerini müteakip tahsis işlemi yapılır. Bu durumda, ayrı bir Faaliyet Ruhsatı düzenlenmez. Diğer taraftan, tahsis edilen üstyapı, Faaliyet Ruhsatı süresinin sonunda Hazineye intikal eder.
 • Kiracı-kullanıcılara üstyapı tahsis edilmesi durumunda, Faaliyet Ruhsatları, başlangıç tarihi değiştirilmeksizin, yatırımcı-kullanıcı statüsünde yeniden düzenlenir.
 • İnşaat halindeki üstyapıların tahsis edileceği firmalar için düzenlenecek Faaliyet Ruhsatlarının süresi, ilk kullanıcıya verilen süreler hesaba katılmaksızın tespit edilir, proje ve inşaat süreleri yeniden verilir.

 Kullanıcılar Arasında Üstyapı Devri

Madde 2- Arazisi Hazinenin mülkiyetinde olan serbest bölgelerde, yatırımcı-kullanıcılar tarafından inşa edilen, tamamlanmış veya inşaat halindeki üstyapıların (bina ve tesislerin) devrine ilişkin usûl ve esaslar, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 2’nci maddesine istinaden, aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir: 

 • Kullanıcıların, kiraladıkları arsa üzerine inşa ettikleri üstyapıları, Faaliyet Ruhsatı süresi içinde, BKİ/işleticilere, kullanıcılara veya serbest bölgelerde faaliyette bulunmak isteyen firmalara, Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde, devretmeleri mümkündür. Bu takdirde, devralınan üstyapıya ait bütün hak ve yükümlülükler, devir tarihinden itibaren, devralana geçer.
 • Devir işleminin yapılabilmesi için, devretmek ve devralmak isteyen taraflar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, ayrı ayrı Genel Müdürlüğe müracaat eder:


A. Devreden;

  • Üstyapının devrine izin verilmesini, ayrıca, üstyapının bağlı olduğu Faaliyet Ruhsatı     kapsamındaki faaliyetini sona erdirecek ise, Faaliyet Ruhsatı’nın iptâl edilmesini talep eden dilekçe,
  • Devir Senedi,
  • Faaliyet Ruhsatı’nın aslı,
  • İskân Ruhsatı’nın (bina tamamlanmışsa) veya İnşaat Ruhsatı’nın (bina tamamlanmamışsa)     bir sureti
  • İmza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti,
  • Devrin uygun görüldüğüne dair Serbest Bölge Müdürlüğü yazısı ile, devredenin borcunun olmadığını gösteren BKİ/işletici yazısı


B. Devralan;

  • Devralma talebini belirten dilekçe,
  • Devir Senedi,
  • Faaliyet Ruhsatı aslı (kullanıcıysa) veya Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu ve ekleri (kullanıcı değilse),
  • İmza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti

 •  Yetkili kişilerce imzalanacak devir senedinde aşağıdaki hususlar yer alır:
  • Devre konu üstyapının, açık bir şekilde tanımlanması ve tamamının devredileceğinin belirtilmesi,
  • Devir bedeli,
  • Devir esasları,
  • Devir konusu üstyapıya ait bütün hak ve yükümlülüklerin, devir tarihinden itibaren devralana geçeceğinin, devralan tarafından kabul edildiğinin beyanı

 • Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme sonucunda devrin uygun görülmesi halinde;
  • Devredenin, üstyapının bağlı olduğu Faaliyet Ruhsatı kapsamındaki faaliyetini sona erdireceğini beyan ve Ruhsatının iptâlini talep etmiş olması halinde, devredilen üstyapıya ilişkin Faaliyet Ruhsatı iptâl edilir. Faaliyetine devam edecek olması halinde ise, 30 gün içinde, devir tarihinden başlayacak şekilde, açık/kapalı  alan kira sözleşmesi yapması istenilir ve sözleşmenin akdedilmesini müteakip Faaliyet Ruhsatı yeniden düzenlenir.
  • Devralanın kullanıcı olması ve üstyapıyı;
   • Mevcut Faaliyet Ruhsatı kapsamında devralması halinde; 30 gün içinde, devir tarihinden başlayacak şekilde, üstyapının bulunduğu arsayla ilgili kira sözleşmesi yapması istenilir. Diğer taraftan, üstyapıya ait İskân Ruhsatı’nın tarihinin Faaliyet Ruhsatı’nın tarihinden eski olması halinde, İskân Ruhsatı’nın tarihi esas alınarak, Faaliyet Ruhsatı’nın tarihi değiştirilir. Bu durumda, proje ve inşaat için ek süre verilmiş olması halinde, ek süreler Faaliyet Ruhsatı süresinden indirilir.

   • Yeni bir Faaliyet Ruhsatı kapsamında devralması durumunda ise; 30 gün içinde, devir tarihinden başlayacak şekilde, üstyapının bulunduğu arsayla ilgili kira sözleşmesi yapması istenilir ve sözleşmenin akdedilmesini müteakip, İskân Ruhsatı’nın tarihi esas alınarak, Faaliyet Ruhsatı düzenlenir. Ayrıca, proje ve inşaat için ek süre verilmiş olması halinde, ek süreler Faaliyet Ruhsatı süresinden indirilir.

 • Devralanın, ilk defa Faaliyet Ruhsatı alacak olması durumunda; 2.b’de belirtilen   şekilde  işlem yapılır.
 • İnşaat halindeki (İskân Ruhsatı bulunmayan) üstyapıları devralan firmalar için düzenlenecek Faaliyet Ruhsatlarının süresi, ilk kullanıcıya verilen süreler hesaba katılmaksızın tespit edilir, proje ve inşaat süreleri yeniden verilir.

Arazisi BKİ’ye Ait Serbest Bölgelerde Kullanıcılar Arasında Gayrimenkul Satışı

Madde 3 – a) 2003/1 sayılı Genelgenin 2’nci maddesinin A fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

A. Satıcı;

 • Maliki olduğu gayrimenkulün (bina ve tesislerin) satışına izin verilmesini, ayrıca, gayrimenkulün bağlı olduğu Faaliyet Ruhsatı kapsamındaki faaliyetini sona erdirecek ise, Faaliyet Ruhsatı’nın iptâl edilmesini talep eden dilekçe,
 • Faaliyet Ruhsatı’nın aslı,
 • İmza sirküleri veya noter tasdikli sureti,

b) 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

3. Alıcı adına Faaliyet Ruhsatı düzenlenirken, satışa konu gayrimenkulün bağlı olduğu Faaliyet Ruhsatı kapsamındaki faaliyetini sona erdireceğini beyan ve Faaliyet Ruhsatı’nın iptâlini talep etmiş olması halinde, satıcının Faaliyet Ruhsatı, aynı tarih itibarı ile, iptâl edilir. Satıcının, faaliyetine devam edecek olması halinde ise, 30 gün içinde, satış tarihinden başlayacak şekilde, açık/kapalı  alan kira/satış sözleşmesi yapması istenilir ve kapalı alan kiralanması halinde, Faaliyet Ruhsatı yeniden düzenlenir.

Yürürlükten Kaldırılan Genelgeler

       Madde 4 – 89/III, 90/III-2, 92/3, 93/4, 93/6, 93/7, 93/12, 93/15, 93/16, 94/1, 94/2, 95/6, 95/9, 96/2, 97/1 ve 98/7 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük  

       Madde 5 – Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.