Yabancı Uyruklu Personel Çalışma Esaslarına İlişkin 2005/1 ve 1998/3 Sayılı Genelgeler 

No                                   : 1998/3
Yayım Tarihi                    : 02/06/1998                                           
Yürürlüğe Girdiği Tarih    :
02/06/1998
Not                                   : 2005/1 Sayılı Genelge ile Yapılan Değişiklikler İşlenmiş Olup, 1998/3 Sayılı Genelge Aşağıdaki Haliyle Geçerlidir.

GENELGE
1998/3

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun 10 uncu ve Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği"nin 18 inci maddeleri hükümlerine istinaden, serbest bölgelerde istihdam edilecek yabancı uyruklu kişilere verilen "Çalışma İzin Belgesi”nin başvuru, değerlendirme, sure uzatımı ve iptaline ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 1. Başvuru
 • İstihdam edilmesi planlanan yabancı personele “Çalışma İzni” verilebilmesi için; örneği ekli “Yabancı Personel Başvuru Formu”nun ve eklerinin bir dilekçe ile Müsteşarlığa gönderilmesi gerekmektedir.
 • (2005/1 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 • Çalışma izni almak için yapılacak başvurularda, müracaat edilen kişinin firma sahibi veya ortağı olması halinde diploma tercümesi ve sureti aranmaz.
 • (Değişik, 2005/1 sayılı Genelge ) Çalışma izni süresinin uzatılması için; bir dilekçe ve ekinde eksiksiz doldurulmuş Yabancı Personel Başvuru Formu, mevcut Çalışma İzin Belgesi’nin aslı, 7 adet fotoğraf ve geçerli pasaportun noter tasdikli sureti ve tercümesi ile Bölge Müdürlüğü'ne müracaat edilmesi gerekmektedir.
 1. Değerlendirme
 • Serbest bölgede çalışacak yabancı personelin kullanıcı firmanın sahibi veya ortağı olması halleri dışında, yurt içinden temininde güçlük çekilen yönetici veya vasıflı personel olması gerekmektedir. İlgilinin uzmanlığının diploma ile belgelenmesi esas olup, aksi durumlarda ise sertifika veya ilgilinin daha önce çalıştığı firmalardan alınan referansların ibrazı zorunludur.
 • Yabancı personel istihdamı taleplerinde, kullanıcıların Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu’nda belirtilen sayıda Türk işçisini istihdam etmesi hususu dikkate alınacaktır.
 • Kullanıcılar tarafından Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu’nda belirtilenden daha fazla yabancı personel istihdam edilmek istenmesi durumunda, bunun gerekçesinin Müsteşarlığa açıklanması gerekmektedir.
 1. İptal
 • İçişleri Bakanlığı’ndan ikamet izni alan yabancı personelin 1 ay içerisinde bölgede çalışmaya başlamadığının tespiti veya Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 21 inci maddesi uyarınca, Türkiye’de geçerli Sosyal Güvenlik Mevzuatı hükümleri çerçevesinde sigorta kaydının yapıldığının tevsik edilmemesi halinde (Türkiye ile diğer ülkeler arasında sosyal güvenlik konusunda yapılan sözleşmeler kapsamına giren yabancı personel bu sözleşmelerin hükümlerinden de yararlanabilir.) çalışma izin belgesi iptal edilir ve durum İçişleri Bakanlığı’na da bildirilerek ikamet izninin iptali sağlanır.
 • Yabancı personelin serbest bölgede çalışması için verilen çalışma izin belgesi ile Türkiye’de çalıştığının tespiti halinde, ilgiliyi istihdam eden kullanıcının Faaliyet Ruhsatı Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde iptal edilir.
 • Çalışma İzin Belgesi’nin sorumluluğu kullanıcıya ait olup, bu belge yabancı personelin istihdam edildiği süre boyunca kullanıcı tarafından saklanır. Çalışma İzin Belgesinin herhangi bir sebeple kaybedilmesi halinde durumun ivedilikle Müsteşarlığa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca, işten ayrılan veya çalışma izni iptal edilen personelin çalışma izin belgesinin aslının ilgili kullanıcı tarafından 1 hafta içerisinde Müsteşarlığımıza iade edilmesi gerekmektedir. 
 1. Yürürlükten Kaldırılan Genelgeler

93/11, 93/14 ve 95/2 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

 1. Yürürlük

Bu Genelge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

EK : Yabancı Personel Başvuru Formu (3 sayfa).