İhtisas Gümrüklerine İlişkin 2004/2 Sayılı Genelge 

No                                   : 2004/2
Yayım Tarihi                   :
01/04/2004                                           
Yürürlüğe Girdiği Tarih  :
01/04/2004

GENELGE
2004/2

Devlet Bakanlığı Makamının 2004/1 ve 2004/2 sayılı Onayları kapsamında gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen deri ve deriden mamul malların serbest dolaşıma giriş işlemlerine yetkili olarak belirlenen gümrük müdürlükleri arasında İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü ile İzmir Menemen Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü bulunmaktadır. 

Söz konusu Onayların uygulanması esnasında Özel Hesap Geliri tahsilatında mükerrerlikler ve fatura uygulamalarında belirsizlikler olduğu anlaşılmış olup, bu kapsamda, 26/02/2004 tarihi itibariyle;

  • Faaliyet ruhsatı sahibi kullanıcıların yukarıda açıklanan Onay kapsamına giren mallarını yurt içinde yerleşik firmalara satışları halinde, malların ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ihtisas gümrüğünde işlem yapılmak üzere belirtilen serbest bölgelere gönderilmesinde özel hesap geliri, sadece söz konusu firmanın faaliyette bulunduğu serbest bölgeye ilk girişinde ve ihtisas gümrüğü olan serbest bölgeden çıkışında  tahsil edilecektir.

  • Yukarıda belirtilen uygulama dışında kalan durumlarda bir serbest bölge kullanıcısının diğer bir serbest bölge kullanıcısına mal satışında, özel hesap gelirinin bölgeden çıkışta alınmamasına ve diğer bölgeye girişte tahsil edilmesine devam edilecektir.

  • Yurt içinde yerleşik ithalatçılar tarafından yukarıda belirtilen Onaylar kapsamı malların ithal edilmesi amacıyla ihtisas gümrüğü olan serbest bölgeye getirilmesi halinde, bu mallara ait faturalarda, 99/1 sayılı Genelge gereği bulunması zorunlu olan "serbest bölge adresi"nin yerine, ithalatçı firma adresinin yer alması  ve "...ilgili fatura muhteviyatı mallar İhtisas Gümrüğü'nden çekilecektir." şeklinde bir açıklama düşülmesi yeterli olacaktır. Serbest bölge kullanıcılarından bu açıklama aranmayacaktır. 

  • 2004/1 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

          Bilgilerini ve gereğini rica ederim.