Faaliyet Ruhsatı Müracaat Ücretleri ve Ruhsat Süreleri ile İlgili Esaslara İlişkin 2003/3, 2002/2 ve 1998/1 Sayılı Genelgeler 

No                                     : 1998/1
Yayım Tarihi                     : 27/01/1998                                
Yürürlüğe Girdiği Tarih    :
05/01/1998
Not                                    : 2003/3 ve 2002/2 Sayılı Genelgeler ile Yapılan Değişiklikler İşlenmiş Olup, 1998/1 Sayılı Genelge Aşağıdaki Haliyle Geçerlidir.

GENELGE
1998/1

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi 5 inci fıkrası uyarınca Faaliyet Ruhsatı ile ilgili esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1. Faaliyet Ruhsatı ücreti 5.000 (beşbin) ABD Dolarıdır. Müracaatın uygun görülmemesi halinde bu ücretin tamamı iade edilir, uygun görülmesi halinde ise irat kaydedilir. (Değişik, 2002/2 sayılı Genelge ) Ancak faaliyet ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe yapılan müracaatlarda Genel Müdürlüğün uygun görüş yazısından sonra 30 ün içerisinde faaliyet ruhsatı almaktan vazgeçilmesi halinde, T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki Serbest Bölgeler Özel Hesabının Genel Müdürlüğe ait 951101306 no'lu Diğer Gelirler Hesabı'na 500 (beşyüz) ABD Dolarının yatırılması ve bu meblağın yatırıldığını gösterir banka dekontunun ekli olduğu bir dilekçeyle Genel Müdürlüğe başvurulması halinde faaliyet ruhsatı almak için daha önce yatırılmış olunan 5000 (beşbin) ABD Dolarının tamamı iade edilir.

2. Faaliyet Ruhsatı süresi, hazır işyeri kiralamak suretiyle faaliyet gösterecek kiracı kullanıcılar için 10 yıl, kendi işyerini inşa etmek suretiyle faaliyet gösterecek yatırımcı kullanıcılar için 20 yıldır.

(Değişik, 2003/3 sayılı Genelge) Ancak, bu süre üretim konusunda faaliyet gösteren kullanıcılardan kiracı kullanıcılar için 15 yıl, yatırımcı kullanıcılar için ise 30 yıl olup, geçerli olabilmesi için üretimin süreklilik arz etmesi gerekmektedir. Üretim konusunda faaliyet gösteren yatırımcı kullanıcıların aynı işyerinde diğer konularda da faaliyet ruhsatı talep etmeleri halinde verilecek faaliyet ruhsatlarının süresi 20 yıldır.

3. Üretim dışındaki konularda faaliyet gösteren kullanıcıların faaliyet ruhsatı sürelerine;

a. Bölgede yapacakları yatırım tutarının faaliyet ruhsatı süresi içinde 5.000.000 (beşmilyon) ABD Dolarını geçtiğinin tespit edilmesi halinde 10 yıl,

b. Montaj-demontaj ve bakım-onarım konularında faaliyet gösteren kullanıcıların işyerlerinde sürekli olarak en az 10 kişi istihdam etmeleri ve bunun SSK kayıtları ile belgelenmesi kaydıyla, yatırımcı kullanıcı olmaları halinde 10 yıl, kiracı kullanıcı olmaları halinde 5 yıl,

ilave süre eklenir.

4. Üretim faaliyetinde bulunulmaması veya ara verilmesi ile montaj-demontaj ve bakım-onarım konularında istihdamın 10 kişinin altına düşmesi halinde faaliyet ruhsatı süresi 2 nci maddenin 1 inci fıkrası kapsamında belirtilen şekilde uygulanır.

5. Daha uzun süreli faaliyet ruhsatı taleplerinin proje bazında özel olarak değerlendirilmesi ve uygun görülmesi halinde, 49 yıl için 100.000 (yüzbin) ABD Doları, 99 yıl için 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Doları ücret uygulanır.

6. (Değişik, 2002/2 sayılı Genelge) Faaliyet ruhsatının zayi, tahrip ve sair nedenlerle yeniden düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, faaliyet ruhsatı ücretinin % 10"u tutarındaki meblağın 1'inci maddede belirtilen Diğer Gelirler Hesabına yatırılarak dekont aslının bir dilekçe ekinde Serbest Bölge Müdürlüğü kanalıyla iletilmesi gerekmektedir.

7. Bu konularda daha önce yayımlanan 93/3, 94/4, 94/7, 96/1 ve 97/2 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

8. Bu Genelge 05/01/1998 tarihinde yürürlüğe girer.