Serbest Bölge Adresli Mallara İlişkin 2003/2 Sayılı Genelge 

No                                 : 2003/2
Yayım Tarihi                 : 23/09/2003                                           
Yürürlüğe Girdiği Tarih  :
23/09/2003

GENELGE
2003/2

Madde 1 - Gümrüklere gelen serbest bölge adresli eşyanın doğrudan serbest bölgeye girişinin yapılması esastır. 

Madde 2 - Aynı parti kapsamında tek bir konşimentoya bağlı olarak gümrüklere gelen mallardan bir bölümünün serbest bölge adresli olması halinde, bu malların herhangi bir geçici depolama mahalli veya gümrük antreposuna konulması ve en geç bir ay içinde ve tek parti halinde buralardan çıkarılarak serbest bölgeye gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu mallar, serbest bölgeye fiili girişleri yapıldıktan sonra satış işlemine konu edilebilir. Diğer taraftan, bir aydan fazla bir süredir beklemekte olan malların serbest bölgeye girişine izin verilmeyecektir.

Madde 3 - İkinci maddede belirtilen nitelikteki mallar dışında kalan ve serbest bölge adresli olduğu halde bir gümrük antrepoasuna veya geçici depolama mahalline konulmuş malların hiç bir şekilde serbest bölgeye girişine izin verilmeyecektir. Aksine hareket eden kullanıcının faaliyet ruhsatı Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesi kapsamında değerlendirilecektir. 

Madde 4 - 2001/3 Sayılı genelge iptal edilmiştir. 

Madde 5 - Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.