Arazisi Özel Mülkiyete Ait Serbest Bölgelerde Kullanıcıların Gayrimenkullerinin Devri (2003/1 No'lu Genelge)

T.C.
B A Ş B A K A N L I K
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

20 Ocak 2003

 

Arazisi özel mülkiyete ait serbest bölgelerde yatırımcı kullanıcıların malik oldukları gayrimenkullerin bölgedeki başka bir kullanıcıya ya da bölgede faaliyet göstermek isteyen gerçek veya tüzel kişiye satışına ilişkin esaslar, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin 2 ve 8'nci maddlerine istinaden aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Madde 1 - Kullanıcıların maliki oldukları gayrimenkullerin bir başka gerçek veya tüzel kişiye satışı ancak Müsteşarlığımızca uygun görülmesi halinde mümkündür.

Satışı yapılan gayrimenkullere ilişkin tüm hak ve yükümlülükler tapu senedi veya vadeli satışta satış protokolü tarihi itibariyle  yeni kullanıcıya geçer.

Yapılacak satışlarda BKİ ile yeni kullanıcı arasında bölgenin işletilmesi ile ilgili karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirleyen bir sözleşme akdedilerek Bölge Müdürlüğüne onaylatılır. Sözleşmenin bir tapu senedi veya satış protokolü ile birlikte Müsteşarlığa, bir örneği de Bölge Müdürlüğüne verilir.

Madde 2 - Satış işleminin yapılabilmesi için satıcı ve alıcı ayrı ayrı aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Bölge Müdürlüğü kanalı ile Müsteşarlığımıza müracaat ederler;

A. Satıcı ; (Değişik, 2005/4 Genelge)

  • Maliki olduğu gayrimenkulün (bina ve tesislerin) satışına izin verilmesini, ayrıca, gayrimenkulün bağlı olduğu Faaliyet Ruhsatı kapsamındaki faaliyetini sona erdirecek ise, Faaliyet Ruhsatı’nın iptâl edilmesini talep eden dilekçe,
  • Faaliyet Ruhsatı’nın aslı,
  • İmza sirküleri veya noter tasdikli sureti,

3’üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

3. Alıcı adına Faaliyet Ruhsatı düzenlenirken, satışa konu gayrimenkulün bağlı olduğu Faaliyet Ruhsatı kapsamındaki faaliyetini sona erdireceğini beyan ve Faaliyet Ruhsatı’nın iptâlini talep etmiş olması halinde, satıcının Faaliyet Ruhsatı, aynı tarih itibarı ile, iptal edilir. Satıcının, faaliyetine devam edecek olması halinde ise, 30 gün içinde, satış tarihinden başlayacak şekilde, açık/kapalı  alan kira/satış sözleşmesi yapması istenilir ve kapalı alan kiralanması halinde, Faaliyet Ruhsatı yeniden düzenlenir.

2. Mevcut Faaliyet Ruhsatının aslı,

3. İmza Sirküleri veya Noter tasdikli bir örneği,

B. Alıcı ;

1. Serbest Bölgede satın alma talebinde bulunulan gayrimenkulün ada, parsel, adres ve fiziki durumunun belirtildiği bir dilekçe,

2. Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu ve 5000 ABD Doları tutarındaki faaliyet ruhsatı müracaat ücretinn Serbest Bölgeler Özel Hesabı'na yatırıldığına dair banka dekontu ile formun diğer ekleri; alıcı firma aynı bölgede kiracı kullanıcı olarak faaliyet göstermekte ise mevcut faaliyet ruhsatının aslı,

3. İmza Sirküleri veya Noter tasdikli bir örneği.

Madde 3 - Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme neticesinde satış işlemi uygun görüldüğü takdirde;

1. Gayrimenkulün tapu siciline alıcı adına tescil ettirilmesi ya da vadeli satışta taraflar arasında noter huzurunda satış protokolü yapılması için alıcıya bir aylık süre verilir. Vadeli satış halinde akdedilecek protokolde satışa konu olan gayrimenkulün fiziki durumu, satış bedeli, ödeme şekli ve vadelerinin belirtilmesi gerekmektedir.

2. Verilen süre içerisinde, tapu senedinin veya vadeli satışta noter huzurunda akdedilmiş protokolün noter tasdikli örneğinin Genel Müdürlüğe ibrazını müteakip, alıcı adına Faaliyet Ruhsatı düzenlenir. Tapu senedinin veya vadeli satışta satış protokolünün tarihi ruhsat süresinin başlangıç tarihi olarak kabul edilerek faaliyet konusuna göre süre verilir. Vadeli satışta faaliyet ruhsatı üzerine vade süresini belirtir şerh düşülür.

Mevcut ruhsatı ile faaliyette bulunmak isteyen kiracı kullanıcıların ruhsatları, ruhsatın başlangıç ve numarası aynı kalmak kaydıyla gerekli değişiklikler yapılarak yeniden düzenlenir. Kiracı kullanıcıların faaliyet ruhsatı müracaat ücreti yatırarak yeni bir müracaatta bulunmaları halindedüzenlenecek yeni ruhsatın başlangıç tarihi tapu senedi tarihi veya satış protokolünün tarihi olacaktır.

3. Alıcı adına faaliyet ruhsatı düzenlinirken aynı tarih itibariyle satıcının faaliyet ruhsatı iptal edilir. Satıcı söz konusu gayrimenkulde birden fazla ruhsatla faaliyet gösteriyorsa, talep edildiği takdirde diğer ruhsatları kiracı kullanıcı statüsüne çevrilir.

4. Vadeli satışta ise vadeli satışa ilişkin taraflar arasında akdedilen protokolün hitamında, mülkiyetin alıcıya intikal ettiğini gösterir tapu senedinin noter tasdikli bir örneğinin Müsteşarlığa ve Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Madde 4 - Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.