Faaliyet Ruhsatı Müracaat Ücretinin İadesi ve Yeniden Düzenlenme Ücreti (2002/2 No'lu Genelge)

T.C.
B A Ş B A K A N L I K
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

17 Aralık 2002

 

Madde 1 - Serbest bölge faaliyet ruhsatlarını düzenleyen 27.01.1999 tarih ve 98/1 sayılı Genelge'nin 1'nci maddesine, birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Ancak faaliyet ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe yapılan müracaatlarda Genel Müdürlüğün uygun görüş yazısından sonra 30 ün içerisinde faaliyet ruhsatı almaktan vazdeçilmesi halinde, T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki Serbest Bölgeler Özel Hesabının Genel Müdürlüğe ait 951101306 no'lu Diğer Gelirler Hesabı'na 500 (beşyüz) ABD Dolarının yatırılması ve bu meblağın yatırıldığını gösterir banka dekontunun ekli olduğu bir dilekçeyle Genel Müdürlüğe başvurulması halinde faaliyet ruhsatı almak için daha önce yatırılmış olunan 5000 (beşbin) ABD Dolarının tamamı iade edilir.

Madde 2 - Aynı Genelge'nin 6'ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Faaliyet Ruhsatının zayi, tahrip ve sair nedenlerle yeniden düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, faaliyet ruhsatı ücretinin % 10'u tutarındaki meblağın 1'nci maddede belirtilen Diğer Gelirler Hesabına yatırılarak dekont aslının bir dilekçe ekinde Serbest Bölge Müdürlüğü kanalıyla iletilmesi gerekmektedir.

Madde 3 - Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.