Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelere İlişkin 2001/2 Sayılı Genelge 

 

 

No                                  : 2001/2
Yayım Tarihi                  : 18/06/2001                                           
Yürürlüğe Girdiği Tarih  :
18/06/2001

GENELGE
2001/2


Bilindiği gibi, 27.03.2001 tarih ve 24355 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin 32'nci maddesinde değişiklik yapılarak "Uyuşturucu maddeler, psikotrop maddeler ve bunlarla ilgili kimyasal maddeler ile bunların müstahzarlarının serbest bölgelere giriş ve çıkışı Sağlık Bakanlığının uyguladığı ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine tabidir." hükmü getirilmiştir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uyuşturucu ve psikotrop maddeler ve bunların müstahzarları ile bunların yasadışı üretiminde kullanılma potansiyeli olan kontrole tabi kimyasal maddelerin yasal ticareti uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat gereği ithalatçı ve ihracatçı ülkelerin düzenledikleri izin belgelerinin karşılıklı teatisi yöntemi ile kontrol altında tutulmaktadır. Ulusal mevzuatımız ve uluslararası taahhütlerimiz çerçevesinde; söz konusu maddelerin serbest bölgelere getirilmesi ve buralardan sevkinde de aynı prosedürün hassasiyetle uygulanması gerekmektedir.

Bu itibarla, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin değişik 32'nci maddesi gereğince; 2001/4 sayılı Dış Ticarette Standartizasyon tebliğinin bir örneği ilişik "EK:1 Özel İzin Belgesi Alınması Gereken Maddeler" listesinde GTİP'leri belirtilen maddelerin serbest bölgelere girişinde ve çıkışında adı geçen Bakanlıkça kullanıcılar adına düzenlenmiş "Özel İzin Belgesi"nin aranması gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı'nca Özel İzin Belgesi düzenlenmemiş ekli liste kapsamı ürünlerin bölgelere alınmaması hususunda gereken hassasiyet gösterilecektir.

EK:1 Özel İzin Belgesi Alınması Gereken Maddeler Listesi (4 sayfa)