Envanter Defterine İlişkin 2000/1 Sayılı Genelge 

 

 

No                                   : 2000/1
Yayım Tarihi                   : 17/02/2000                                           
Yürürlüğe Girdiği Tarih  :
17/02/2000

GENELGE
2000/1

1) Serbest bölgelere mal giriş-çıkışları ile bölge içi mal satışlarına ilişkin husuları düzenleyen 09.07.1998 tarih ve 98/5 sayılı genelgenin 2 nci sayfasının 3 üncü paragarafı, 3 üncü sayfasının 3 üncü paragarafı ve 5 nci sayfasının 2 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ilişikteki Ek:3 ilave edilmiştir.

2 nci sayfanın 3 üncü paragrafı :

Mallar, bölgeye girişini müteakip kullanıcılar tarafından Yıllık Stok Bildirim    Formu'na (Ek:1) ve Envanter Defteri'ne (Ek:3) işlenir ve bu kayıtlar Bölge Müdürlükleri ile Bölge Gümrük Müdürlüklerinin incelemesine hazır bulundurulur.

3 üncü sayfanın 3 üncü paragrafı :

Mallar, bölgeden çıkışını müteakip kullanıcılar tarafından Yıllık Stok Bildirim Formu'na (Ek:1), Envanter Defteri'ne (Ek:3) ve üretim veya montaj-demontaj konusunda faaliyet gösteren kullanıcılar tarafından "Üretim Takip Formu"na (Ek:2) da işlenir ve bu kayıtlar Bölge Müdürlükleri ile Bölge Gümrük Müdürlüklerinin incelemesine hazır bulundurulur.

5 nci sayfanın 2 nci paragrafı :

Mallar, bölge içi satışlarını müteakip kullanıcılar tarafından Yıllık Stok Bildirim Formu'na (Ek:1), Envanter Defteri'ne (Ek:3) ve üretim veya montaj-demontaj konusunda faaliyet gösteren kullanıcılar tarafından "Üretim Takip Formu"na (Ek:2) da işlenir ve bu kayıtlar  Bölge Müdürlükleri ile Bölge Gümrük Müdürlüklerinin incelemesine hazır bulundurulur.

2) Kullanıcılar tarafından envanter defterinin basımı 20.03.2000 tarihine kadar tamamlanacaktır. Bu tarihe kadar ekteki (Ek:3) örnek formun çoğaltılması ve Bölge Müdürlüklerince onaylanarak kullanılması, süre sonunda bu kayıtların bastırılacak olan Envanter Defterinee aktarılması, her sayfanın numaralandırılarak Bölge Müdürlüklerince mühürlenmesi, son sayfasına Bu defter ...... sayfadan ibarettir. şerhinin düşülerek imzalanması gerekmektedir.

3) Bölge Müdürlüklerince onaylanan Envanter Defterleri (geçiş süresi içinde kullanılanlar da dahil) kullanıcılar tarafından, Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü'nede onaylıtılacak gerektiğinde Bölge Müdürlükleri ve/veya Bölge Müdürlüklerinin bilgisi dahilinde Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü'nün incelemesine hazır bulundurulacaktır.

4) Bilgisayar ortamında tutulan envanter kayıtlarının da, bilgisayardaki bilgilerinde değiştirilme imkanın bulunması nedeniyle, mutlaka önceden Bölge Müdürlükleri ve Serbest Bölge Gümrük Müdürlüklerince onaylanmış, sayfa numarası verilmiş ve en son sayfasına defterin kaç sayfadan oluştuğu yazılmış föy-volanlardan oluşan envanter defterlerine aktarılması gereekmektedir.

5) Uygulamalar Bölge Müdürlüklerince titizlikle takip edilecek ve kullanıcıların bu hususlara aykırı davranışları Serbest Bölge Uygulama Yönetmeliği'nin 14 ncü maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

6) 98/5 sayılı genelgemizin uygulamasına, yapılan değişikliklerle birlikte, titizlikle devam edilecektir.

7) Bu genelge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

EK : Envanter Defteri Formu (1 Sayfa)