Açık Alan Kullanma Ruhsatına İlişkin 1994/5 Sayılı Genelge 

 

 

No                                   : 1994/5
Yayım Tarihi                   : 09/03/1994                                
Yürürlüğe Girdiği Tarih  :
09/03/1994

 GENELGE
1994/5


Serbest Bölge arazilerinin daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla, Açık Stok Sahaları’nın oluşturulması, işletilmesi ve Açık Alan Kullanma Ruhsatına ilişkin uygulama esasları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Açık Stok Sahaları

 1. Açık Alan Kullanma Ruhsatı sahibi gerçek ve tüzel kişilere kiraya verilmek üzere Genel Müdürlükçe bölge içinde tahsis edilen özel alanlar olup, Bölge İşleticisi veya Bölge Kurucu İşleticisi (B.K.İ.)’nin bu alanları stoklama için uygun hale getirmeleri ve kiralamaları ile oluşturulur.

  İşletme Hakkı

 2. Açık Stok Sahaları Kiralama Ruhsatı sahibi Bölge İşleticisi veya B.K.İ. tarafından işletilir. Açık Stok Sahası işletmek isteyen Bölge İşleticisi veya B.K.İ., bu talebini bir dilekçe ile Bölge Müdürlüğü kanalıyla Genel Müdürlüğe intikal ettirerek işletme yetkisi alır.

  Stoklanabilecek Emtia

 3. Açık Stok Sahasında, Bölgedeki diğer faaliyetlere zarar vermemek, çevre kirliliğine yol açmamak ve tehlike yaratmamak kaydıyla bölge şartlarına uygun olarak açık alanda stoklanabilecek türden emtia depolanabilir. Kapalı alanda depolanabilecek türden mallar, ancak Bölgedeki depolarda yer bulunmaması halinde Açık Stok Sahalarına konulabilir.

  Yukarıdaki koşulların uygunluğu gerek kira sözleşmeleri onaylanırken, gerekse kiralama süresi içerisinde Bölge Müdürlüğünce denetlenir.

  Açık Alan Kullanma Ruhsatı

 4. Açık Stok Sahalarında azami altı ay süreyle mal stoklamasına imkan veren bir belgedir.

  Serbest Bölge Kullanıcısı olmayan Açık Alan Kullanma Ruhsatı sahipleri, Serbest Bölge Kullanıcılarına tanınan haklardan yararlanamazlar.

  Açık Alan Kullanma Ruhsatı Müracaatı

 5. Açık Alan Kullanma Ruhsatı Bölge Müdürlüğünce verilir. Bu ruhsat için müracaat Bölge İşleticisi veya B.K.İ. tarafından Açık Stok Sahası talebinde bulunan firma ya da şahıs adına yapılabileceği gibi, doğrudan doğruya firma ya da şahıs tarafından da yapılabilir.

  Bölge Müdürlüğü, müracaat dilekçesi ekinde yer alan malın sahibi, cinsi, miktarı, menşei, vs. hakkındaki verileri inceleyerek olumlu gördüğü talepleri kabul eder ve Açık Alan Kullanma Ruhsatını düzenler.

  Ruhsat Ücretleri

 6. Azami altı aylık ve her ay ve kesri için 100 ABD Doları olmak üzere hesaplanacak ücret, bölgede bulunan kamu bankası aracılığıyla ya da doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdindeki Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu hesabına yatırılır.

  Açık Stok Sahası Kira Tarifeleri

 7. Açık Stok Sahalarında uygulanacak kiralar, Bölge İşleticisi veya B.K.İ. tarafından hazırlanacak ve Genel Müdürlüğün onayı ile yürürlüğe girecek tarifede belirlenir.

  Kira Sözleşmeleri ve Süreleri

 8. Kira Sözleşmesi, Açık Alan Kullanma Ruhsatı alındıktan sonra Bölge İşleticisi veya B.K.İ. ile yapılır ve Bölge Müdürlüğünün onayı ile işlerlik kazanır.

  Kiralama süresi, ruhsat süresi kadardır. Sürenin geçici stoklama amacına uygun olarak belirlenmesi ve Açık Stok Sahalarının hiçbir sirkülasyona tabi olmayan emtia ile işgal edilmiş alanlar haline dönüştürülmemesi için gereken özenin gösterilmesi zorunludur. Bu amaç kapsamında, Bölge Müdürlüğü gerekli denetimi yapacaktır.

  Yürürlükten Kalkma

 9. Bu Genelgenin yayımıyla birlikte, 93/8 sayılı Genelge tüm hükümleriyle yürürlükten kalkmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 EK : 1 Ruhsat Örneği